Hemşirelik Öğrencileri İçin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlikeler Bilgi, Tutum ve Öz Yeterlilik Ölçeklerinin Geliştirilmesi


Creative Commons License

ASLAN HUYAR D. , ESİN M. N.

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol.4, no.1, pp.20-30, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/jarhs2021-815682
  • Title of Journal : Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences
  • Page Numbers: pp.20-30

Abstract

ÖZ

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tehdit ve

tehlikeler hakkında bilgi düzeylerini, tutumlarını ve öz yeterliliklerini belirlemeye yönelik,

ölçme araçlarını geliştirmek, geçerlilik ve güvenirliliklerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte planlanmış bir çalışmadır. Basit rastgele örnekleme

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 385 hemşirelik

bölümü öğrencisi katılmıştır.. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen;

“Birey Bilgi Formu”, “Hemşirelik Öğrencisi KBRN Bilgi Testi”, “Hemşirelik Öğrencisi KBRN

Tutum Ölçeği” ve “Hemşirelik Öğrencisi KBRN Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik testleri için yapılan analizler sonucunda, bilgi testi

KR-20 değeri; 0.82 bulunmuştur. Tutum ölçeği 16 maddelik 3 faktörlü yapıdan oluşmaktadır.

Faktörler; bireysel tutum, mesleki tutum ve toplumsal tutum olarak adlandırılmıştır.

Açıklanan toplam varyans oranı %66.40’tır. Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s

Alfa katsayısı 0.925 olarak hesaplanmıştır. Öz yeterlilik ölçeği, 9 maddeden oluşmaktadır.

Tek faktörlü yapıda olup açıklanan toplam varyans %56.240’tır. Cronbach’s Alfa katsayısı

0.902 olarak hesaplanmıştır. Bilgi testi, tutum ölçeği ve öz yeterlilik ölçeğinin test tekrar test

sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği oldukça yüksek bulunarak,

hemşirelik öğrencilerinin KBRN konusunda bilgi, tutum ve öz yeterliliklerini belirlemede

yeterli birer ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal savaş silahları, biyolojik kontrol ajanları, radyoaktif tehlike

salınımı, ölçek geliştirme, hemşirelik öğrencileri