Job Related Affective Well-Being, Happiness and Life Satisfaction of the Occupational Safety Experts


AYTAÇ S., ENGİN T., İMANLI E.

Journal of Yasar University, vol.15, no.60, pp.746-758, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 60
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.746-758
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In business life occupying a significant part of human life, the pressures faced by the individual andwork stress are important factors affecting the individual's mental / physical health. These factors, whichnegatively affect the health of the individual, negatively affect the individual's feelings about work, lead todissatisfaction of the employee's life, dissatisfaction with work, unwillingness to work and the unhappiness of the individual. Loving the job increases the employee's happiness for the job and affects the well-being. Factorsaffecting individual well-being can be personality traits, environmental conditions and job traits. In order foremployee welfare to be positive, the work done by the individual must be a healthy one in every respect. The aim ofthis study is to examine the opinions of occupational safety experts about their professions and the relationshipbetween life satisfaction, welfare and happiness. In this study, the relationships between life satisfaction, Job related affective well-being and happiness perception of occupational safety experts were examined according tohazard classes as A*B*C groups. In this study, a questionnaire consisting of demographic questions as a studytool; to measure Job-wellbeing, the Job Related Affective Wellbeing Scale (JAWS) developed by Paul T. VanKatwyk, SuzyFox, Paul E. Spector, E. Kevin Kelloway (1999); Life Satisfaction Scale developed by Diener,Enmors, Larsen and Griffin (1985) and Oxford Happiness Scale, developed by Hills and Argyle (2002) was used.The main population of the study consists of occupational safety experts who are not classified as hazard class andsector and work within the provincial boundaries of Bursa city. 1200 occupational safety experts have beenreached through online survey method; 195 experts received a return. According to the results of the analysis, itwas found that occupational safety experts' perception of job related affective wellbeing, happiness levels and lifesatisfaction differed according to their specialty classes, and it was understood that feelings related to workaffected happiness and life satisfaction.
İnsan hayatının önemli bir kısmını işgal eden iş yaşantısında bireyin maruz kaldığı baskılar, zorlamalar ve işten kaynaklı stres, bireyin ruhsal/fiziksel sağlığını etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Bireyin sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu unsurlar aynı zamanda bireyin işine yönelik duygularını da olumsuz yönde etkilemekte, bu etki çalışanın yaşam tatminsizliğine yol açarak, işe karşı memnuniyetsizlik, işe karşı isteksizlik oluşturarak bireyin mutsuzluğuna neden olmaktadır. İşin sevilerek yapılması, çalışanın işe yönelik mutluluğunu arttırmakta, iyi olma halini etkilemektedir. Mutsuzluk durumu ise yaşam tatminsizliğine de yol açarak çalışan sağlığını olumsuz hale getirmektedir. Bireyin iyi olma halini etkileyen faktörler, kişilik özelliklerinin yanı sıra kişinin karşı karşıya kaldığı çevresel koşullar ve işin özellikleri de olabilmektedir. Çalışanın işe ilişkin iyilik halinin olumlu olması için, bireyin yaptığı işin her yönden sağlıklı bir iş olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, çalışma hayatının vazgeçilmezi olan ve zor çalışma koşulları altında çalışan iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları iş ve çalışmaya ilişkin görüşleri ve buna bağlı olarak yaşam doyumları, iyi oluş hali ve mutluluğu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada, A*B*C grubu tehlike sınıfına göre uzmanların işe ilişkin duyuşsal iyilik algıları, mutluluk ve yaşam tatminleri ölçülmüş ve değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, işe ilişkin iyilik algısının ölçülmesine olanak sağlayan Paul T. Van Katwyk, SuzyFox, Paul E. Spector, E. Kevin Kelloway,(1999) tarafından geliştirilen “İşe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ölçeği”; bireylerin yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği”; ayrıca Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen “ Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini, Bursa il sınırları içinde görev yapan, tehlike sınıfı ve sektör ayrımı yapılmayan iş güvenliği uzmanları oluşturmaktadır. Online anket yöntemi ile 1200 iş güvenliği uzmanına ulaşılmış; 195 uzmandan geri dönüş alınmıştır. Elde edilen sonuca göre, iş güvenliği uzmanlarının uzmanlık sınıflarına göre işe ilişkin iyilik algıları, mutluluk düzeyleri ve yaşam tatminlerinin farklılık gösterdiği, işe ilişkin duyguların mutluluk ve yaşam tatminini etkilediği anlaşılmıştır.