Effects of Salinity Stress on Water Use Efficiency, Yield Components, Leaf Chlorophyll and Carotenoid Content of Eggplant (Solanum melongena L.)


Creative Commons License

Turhan A., Kuşçu H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.29, no.1, pp.61-68, 2019 (Scopus) identifier

Abstract

The effects of irrigation water salinity on some yield components, water use efficiency, leaf chlorophyll and carotenoid content of eggplant were investigated with a greenhouse experiment. Eight saline irrigation waters with electrical conductivities (EC= 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4 and 8.4 dS/m and tap water (EC=0.4 dS/m) as a control treatment were utilized. The experiment was set up as a completely randomized design with four replications per treatment and crops was grown in cylindrical lysimeters. As the yield response to salt stress, the value of threshold salinity was determined as 1.49 dS/m for soil salinity. Crop evapotranspiration generally decreased with irrigation water salinity, the highest water use efficiency was obtained from relatively low salinity levels (≤ 2.4 dS/m). The crop yield coefficient (Ky) was calculated as 1.58. Plant height, plant fresh and dry weights, leaf area and relative dS/m) increased leaf chlorophyll and carotenoid content of eggplant.

Sulama suyu tuzluluğunun patlıcan bitkisinde verim, bazı verim bileşenleri, su kullanım etkinliği, yaprak klorofil ve karotenoid içeriği üzerine etkileri bir sera denemesi ile araştırılmıştır. Çalışmada, sulama suyu tuzluluğu için sekiz farklı elektriksel iletkenlik düzeyi (EC= 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4 ve 8.4 dS/m), kontrol konusu olarak çeşme suyu (EC=0.4 dS/m) kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tasarlanan araştırmada bitkiler silindirik lizimetrelerde yetiştirilmiştir. Tuz stresine verimin tepkisi olarak, toprak tuzluluğu eşik değeri 1.49 dS/m olarak belirlenmiştir. Genelde, bitki su tüketimleri sulama suyu tuzluluğu ile azalırken, en yüksek su kullanım etkinliği düşük tuzluluk seviyelerinde (≤2.4 dS/m) saptanmıştır. Verim tepki etmeni 1.58 olarak bulunmuştur. Bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlıkları, yaprak alanı ve yaprak oransal su potansiyeli değerleri 3.4dS/m’lik tuzluluk seviyesiyle birlikte azalma eğilimine girmiştir. Düşük tuzluluk seviyeleri (1.4 ve 2.4 dS/m) patlıcan bitkisinin yaprak klorofil ve karotenoid içeriğini arttırmıştır.