Prevalence and Antimicrobial Resistance Profile of Staphylococcus spp. in Healthy Cats and


Kurnaz H., Büyükcangaz E., Şen A.

14. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 13 - 16 October 2020, pp.111-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-113
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of the study is to determine Staphylococcus spp. carriage and Staphylococcus species in healthy cats and dogs, and to evaluate the antibacterial susceptibility profiles of Staphylococcus spp. isolates. Method: In this study, healthy animals were selected as the material. A total of 100 samples were examined, 62 of which were cats and 38 of which were dogs. Sampling was done using a single swab from the nose, mouth, groin and perineal region, respectively. Each samples were taken directly in 9 ml Mueller Hinton Broth containing of 6.5% sodium chloride (MHB + 6.5% NaCl) for preenrirchment and incubated at 37 °C under aerobic conditions for 18-20 hours. After the incubation, samples were inoculated into Baird Parker (BP) agar containing Egg yolk Tellurite and incubated at 37ºC under aerobic conditions for 48 hours. Gram properties, catalase and oxidase activities of colonies formed on BP after incubation, were evaluated. Catalase positive and oxidase negative colonies with gram positive cocci microscopic morphology was identified as Staphylococcus spp. and pure culture was prepared on Sheep Blood Agar. Species-based identification and antimicrobial susceptibility status were performed using the BD Phoenix 100 device. Results: Staphylococcus spp. were isolated from 39 (%63) of the cats and 33 (%87) of the dogs. In the sample taken from 4 cats and 1 dog, two different Staphylococcus species were isolated and a total of 43 Staphylococcus spp. were obtained from cats and 34 from dogs. In cats; S. felis 40% (17/43), S. epidermidis 23% (10/43), S. aureus 9% (4/43), S. intermedius 5% (2/43), S. simulans 5% (2/43), S. hominis 2% (1/43), S. capitis 2% (1/43), S. cohnii spp. cohnii 2% (1/43), S. pettencoferi 2% (1/43), S. warneri 2% (1/43) and S. haemolyticus 2% (1/43) were identified. In dogs; S. intermedius 82% (28/34), S. aureus 6% (2/34), S. felis 6% (2/34), S. simulans 3% (1/34) and S. epidermidis 3% (1/34) were identified. On the basis of species, the highest detection rate of S. felis (40%) followed by S. epidermidis (23%) was observed in cats, and the highest detection rate of S. intermedius (82%) was observed in dogs. All Staphylococcus spp. strains obtained were susceptible to amikacin, vancomycin, teicoplanin, linezolid and daptomycin antibiotics. The isolates were found to be resistant at a rate of 19% (15/77) to oxacillin, 29% (22/77) to erythromycin, 26% (20/77) to tetracycline, 6% (5/77) to moxifloxacine, 8% (6/77) to gentamicin, 8% (6 / 77) to clindamycin, 19% (15/77) to fosfomycin, 12% (9/77) to fusidic acid, 5% (4/77) to trimethoprim /sulfamethoxazole.
Conclusion: Staphylococcus spp. was found in 63% of healthy cats and 87% of dogs in close contact with humans. It was determined the highest rate S.felis (40%) in cats and S. intermedius (82%) in dogs that which does not pose a significant health risk for humans. Staphylococcus spp. detected in healthy cats and dogs, the lowest rate of resistance to trimethoprim / sulfamethoxazole (5%) and the highest rate of resistance to erythromycin (29%) was found in isolates. 

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlıklı kedi ve köpeklerdeki Stafilokok taşıyıcılığının ve Stafilokok türlerinin belirlenmesi ve Stafilokok izolatlarının antmikrobiyal duyarlılık profilllerinin değerledirilmesidir. Yöntem: Bu çalışmada materyal olarak sağlıklı hayvanlar seçilmiştir. 62 adedi kedi ve 38 adedi köpek olmak üzere toplam 100 örnek alınmıştır. Örnekleme sırası ile burun, ağız, kasık ve perineal bölgeden olacak şekilde tek svab kullanılarak yapılmıştır. Her örnek ön zenginleştirme amacıyla direkt olarak 9 ml %6,5 sodyum klorid içeren Mueller Hinton Broth (MHB + %6,5 NaCI)’ta 37ºC’de aerobik koşullarda 18-20 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası örnekler Egg yolk Tellurite içeren Baird Parker (BP) agara inokule edilerek 37ºC’de aerobik koşullarda 48 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası BP üzerinde oluşan kolonilerin Gram özelliği, katalaz ve oksidaz aktiviteleri değerlendirilmiştir. Gram pozitif kok mikroskobik morfolojisine sahip, katalaz pozitif ve oksidaz negatif çıkan koloniler Staphylococcus spp. olarak değerlendirilmiş ve Koyun Kanlı Agarında (KA) saf kültürü hazırlanmıştır. Hazırlanan saf kültürün, tür bazında identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılık durumu BD Phoenix 100 cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Kedilerin 39 (%63) adedinde ve köpeklerin 33 (%87) adedinde Staphylococcus spp. izole edilmiştir. 4 adet kediden ve 1 adet köpekten alınan örnekte iki farklı Stafilokok türü izole edilerek kedilerden toplam 43 adet ve köpeklerden toplam 34 adet Staphylococcus spp. elde edilmiştir. Kedilerin %40’ında (17/43) S. felis, %23’ünde (10/43) S. epidermidis, %9’unda (4/43) S. aureus, %7’sinde (3/43) S. intermedius, %5’inde (2/43) S. simulans, %5’inde (2/43) S. hominis, % 2’sinde (1/43) S. capitis % 2’sinde (1/43) S. cohnii spp. cohnii, % 2’sinde (1/43) S. pettencoferi, % 2’sinde (1/43) S. warneri ve %2’sinde (1/43) S. haemolyticus identifiye edilmiştir. Köpeklerin %82’sinde (28/34) S. intermedius, %6’sında (2/34) S. aureus, %6’sında (2/34) S. felis, %3’ünde (1/34) S. simulans ve %3’ünde (1/34) S. epidermidis identifiye edilmiştir. Kedilerde tür bazında en yüksek oranda S. felis (%40) ve bunu takiben S. epidermidis (%23), köpeklerde ise tür bazında en yüksek oranda S. intermedius (%82) taşıyıcılığı görülmüştür. Elde edilen suşların hepsi amikasin, vankomisin, teikoplanin, , linezolid, daptomisin antibiyotiklerine duyarlı bulunmuştur. İzolatlar oksasiline %19 (15/77), eritromisine %29 (22/77), tetrasikline %26 (20/77), moksifloksasine %6 (5/77), gentamisine %8 (6/77) klindamisine %8 (6/77), fosfomisine %19 (15/77), fusidik asite %12 (9/77), trimetoprim/sülfametoksazole %5 (4/77), oranında dirençli bulunmuştur. Sonuç: İnsanlarla yakın temasta bulunan sağlıklı kedilerin %63 oranında ve köpeklerin %87 oranında Staphylococcus spp. taşıyıcılığına sahip olduğu saptanmıştır. İnsanlar için genelde önemli sağlık riski oluşturmayan S.felis (%40) kedilerde ve S. intermedius (%82) ise köpeklerde en yüksek oranda bulunduğu belirlenmiştir. Sağlıklı kedi ve köpek orjinli Staphylococcus spp. izolatlarında en düşük oranda direnç trimetoprim/sülfametoksazole (%5) ve en yüksek oranda direnç de eritromisine (%29) karşı saptanmıştır.