An Investigation of Critical Thinking Skills in Illustrated Children's Books


Erşan Ş., Er H.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.29, no.5, pp.1065-1073, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to investigate the critical thinking skills in illustrated children's books in pre-school education classes. Design/Methodology/Approach: Within the scope of the research, 200 picture children's books were analyzed by document analysis method. Findings: According to the findings, it was observed that in the analyzed children's books, there were more phrases that support critical thinking skills such as inference, evaluation and self-regulation while high-level skills such as analysis and interpretation were rather limited. In addition, while phrases supporting the explanation skills were included directly in the examined children's books, it was observed that there was no indirect mention. As a result, research findings showed that critical thinking skills are limited in the illustrated children's books, and they are usually given directly. These results also clearly revealed the existence of a didactic approach, an attitude that restricts critical thinking in children's books. Illustrated children’s books prepared for early childhood should avoid this approach and they should be enriched with content that supports children's thinking skills. Highlights: The abstract of the article should be written by adding the "Calibri (Body)" text font, 8 font size, single line spacing and 6 nk space at the end of the paragraph. The abstract should be between 150 and 350 words. In the abstract, the purpose of the article, the method used, the main findings, conclusions and suggestions should be clearly stated

Çalışmanın amacı: Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim sınıflarında yer alan resimli çocuk kitaplarında eleştirel düşünme becerilerine doğrudan veya dolaylı olarak yer verilme durumunu incelemektir. Materyal ve Yöntem: Araştırma kapsamında doküman analizi yöntemi ile okul öncesi sınıflarının kitap merkezinde bulunan 200 yerli resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre incelenen çocuk kitaplarında eleştirel düşünme becerilerinden çıkarım yapma, değerlendirme ve öz düzenleme gibi becerileri destekleyici ifadelere daha çok yer verilirken üst düzey beceriler olan analiz etme ve yorumlama becerisine oldukça az yer verildiği gözlenmiştir. Ayrıca incelenen çocuk kitaplarında açıklama becerisini destekleyici ifadelere kısmen doğrudan yer verilirken, dolaylı olarak hiç yer verilmediği görülmüştür. Sonuç olarak araştırma bulguları incelenen resimli çocuk kitaplarında eleştirel düşünme becerilerine sınırlı olarak yer verildiğini ve bunun da genellikle doğrudan yapıldığını göstermiştir. Bu sonuçlar çocuk kitaplarında eleştirel düşünmeyi kısıtlayıcı bir tutum olan didaktik yaklaşımın varlığını da açıkça ortaya koymuştur. Erken çocukluk dönemine yönelik hazırlanacak resimli kitapların bu yaklaşımdan uzaklaşarak çocukların düşünme becerilerini destekleyici içeriklerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Önemli Vurgular: Çocuklar için kitap seçimi yapan yetişkinlerin özellikle okul öncesi öğretmenlerinin kitapların popülaritesi yerine kitapların içerik açısından düşünme becerilerini destekleyici özelliğine önem vermeleri ve seçici olmaları bu konuda daha nitelikli yayınların yapılmasına katkı sunacaktır.