RIRS Sırasında Peroperat f Parametreler n Kullanılan Total Lazer Enerj s Üzer ne Etk s


Kaygısız O., Ocakoğlu G., Aydın Y. M., Çiçek M. Ç., Kılıçarslan H.

29. ULUSAL ÜROLOJİ ONLİNE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2020, pp.132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.132
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: RIRS sırasındak


taş alanı, taş Iokal


zasyonu, taş sertl

ğ

ve amel

yat süres

g

b

parametreler

n cerrah

sırasında kullanılan toplam


lazer enerj

s

üzer

ne etk

s

n

n göster

lmes


GEREÇ – YÖNTEM: Ek


m 2017 -Mart 2020 tar

hler

arasında Böbrek ve proks


mal üreter taşı neden


le RIRS yapılan 221 184 hastanın


ver

ler

retrospekt


f olarak değerlend

r

ld

. İşlem sonrası rez


düsü olan hastalar ve hastane otomasyon s

stem

nde tomograf


görüntüsü


olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Sonuç olarak 184 hasta çalışmaya dah

l ed

ld

. Bu hastalara a


t demograf

k b

lg

ler, öncek

taş


cerrah

ler

, güncel taşa a

t öncek

tedav

ler, amel

yat süres

, taş lokal

zasyonu, taş alanı,taşın sertl

ğ

(dans

tes

) lazer darbe sayısı, lazer


gücü, toplam kullanılan enerj


, perop vepostop kompl

kasyon g

b

b

lg

ler anal

z ed

ld

.


BULGULAR: Çalışmaya dah

l ed

len hastaların 108ʼ


(58,7%) erkekt


.Hastaların yaş ortalaması 48,46 ± 1,33, BMİ ortalaması 26,9 ± 0.44

d

.


Hastaların taş lokal


zasyonuna bakıldığında, 79 hastanın taşı üst, orta pol veya pelv


ste,39 hastanın taşı alt polde, 47 hastanın taşı mult

pl


lokal

zasyonda, 9 hastanın taşı alt polde mult


pl sayıda,1 hastanın taşı sem


staghorn, 9 hastanın taşı üreterde olduğu görüldü.Ortalama taş


alanı 147,22 mm2 (19,6-413 mm2), ortalama taş dans

tes

1002,67 HU (300-1700 HU),Ortalama amel

yat süres

55,4 dk (55-90 dk),


ortalama lazer darbe sayısı 16208,09 atım (1234-62503 atım), taşa aktarılan ortalama enerj


21317,83 joule (444-255830 Joule),


ortalama darbe başı enerj


1,24 joule (0,11-12,98 joule) olarak bulundu.


SONUÇ: RIRS amel


yatında harcanan toplam enerj

; taş lokal

zasyonundan bağımsız olarak taşın sertl

ğ

(dans

te), taş alanı ve amel

yat


süres

le artmaktadır.