Examining The Relationshıp Between Indebtedness and Attachment Styles Using Structural Equation Modeling


Creative Commons License

Kuşci İ., Oğuz Duran N.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, pp.21-33, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24315/tred.853311
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-33
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: The aim of this study is to examine the relationship between indebtedness and attachment styles among university students. The study was designed as a correlational study. The participants of the study consisted of 332 (246 women and 86 men) university students who were enrolled in education faculty at a state founded university in Turkey. As data collection tools, the Indebtedness Scale (ISR-S), the Attachment Styles in Interpersonal Relations Scale (ATIRS), and the Personel Information Form developed by the researchers were administered. According to the structural equation model created to examine the relationship between indebtedness and attachment styles of university students, the results revealed that secure attachment had a negative effect on indebtedness, and avoidant and anxious attachment had a positive effect on indebtedness. The model was found to fit acceptable (x2 / df. = 1.80, GFI = .88 AGFI = .86, IFI = .90, RMSEA = .05).   

Keywords: Indebtedness, secure attachment, avoidant attachment, anxious attachment 

ÖZ: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde borçluluk hissi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’deki bir kamu üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 332 (246 kadın ve 86 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Borçluluk Hissi Ölçeği (BHÖ), Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği (KİBSÖ) ve yazarlar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin sahip olduğu borçluluk hisleriyle bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için oluşturulan yapısal eşitlik modeline göre güvenli bağlanmanın borçluluk hissi üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında kaçınmacı ve kaygılı bağlanmanın ise borçluluk hissi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonuçları elde edilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturlan modelin kabul edilebilir uyum gösterdiği bulunmuştur ( x2/df =1.80, GFI=.88 AGFI=.86, IFI=.90, RMSEA=.05 ).   

Anahtar Sözcükler: Borçluluk, güvenli bağlanma, kaçınmacı bağlanma, kaygılı bağlanma