Effect of adding different doses of Lactobacillus buchneri on silage of high moisture corn grain


Creative Commons License

CANBOLAT Ö.

Gıda ve yem bilimi-teknolojisi dergisi, vol.0, no.30, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study aimed to determine the effect of adding different doses of Lactobacillus buchneri on high moisture corn grain silage. Material and method: The feed material for the study consisted of high moisture corn grain (HMCG) harvested at approximately 70% dry matter (DM). High moisture grain corn was ensiled by adding Lactobacillus buchneri (LB) at a rate of 104, 105, 106 and 107 log10 colony-forming unit: (cfu) g-1 of fresh material (FM). Silage groups were siloed into 1.5 L glass jars as 3 replications each. Silages were opened after 45 days and nutrient compositions were determined. In addition, the fermentation, aerobic stability, in vitro gas production and digestibility properties of silages were determined. Results and conclusion: The addition of LB to high moisture corn grain significantly increased the lactic acid (LA), propionic acid (PA) and acetic acid (AA) and lactic acid bacteria (LAB) contents of silages. On the other hand, the addition of LB to silages decreased the pH, butyric acid (BA), ammonia nitrogen (NH3N), yeast and mold contents (p
Amaç: Bu çalışma, farklı dozlarda Lactobacillus buchneri (LB) ilavesinin yüksek nemli dane mısırın silolanması üzerine etkisini saptamayı amaçlamıştır. Materyal ve yöntem: Araştırmanın yem materyalini yaklaşık %70 kuru madde (KM)’de hasat edilen yüksek nemli dane mısır (YNDM) oluşturmuştur. Yüksek nemli dane mısır 0 (kontrol), 104, 105, 106 ve 107 log10 koloni oluşturan birim (kob) g-1 taze materyal (TM) oranında Lactobacillus buchneri (LB) ilave edilerek 5 grupta silolanmıştır. Her bir deneme grubu 3 tekerrür olarak 1,5 L’lik özel cam kavanozlara silolanmıştır. Silajlar 45 gün sonra açılmış ve besin madde bileşenleri saptanmıştır. Ayrıca silajların fermantasyon, aerobik stabilite, in vitro gaz üretimi ve sindirilebilirlik özellikleri saptanmıştır. Bulgular ve sonuç: Yüksek nemli dane mısıra LB ilavesi silajların laktik asit (LA), propiyonik asit (PA) ve asetik asit (AA) ile laktik asit bakteri sayısını (LAB) önemli düzeyde artırmıştır. Buna karşın silajlara LB ilavesi pH, bütirik asit (BA), amonyak azotu (NH3N), maya ve küf miktarlarını düşürmüştür (p