ÇOCUK ÜRETER TAŞI IÇIN UYGULANAN ÜRETERORENOSKOPIK LITOTRIPSIDE KULLANILAN LAZER CIHAZININ GÜCÜNÜN PEROPERATIF VE POSTOPERATIF SONUÇLARA ETKISININ ANALIZI


Kaygısız O., Aydın Y. M. , Çiçek M. Ç. , Kılıçarslan H.

5. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 15 November 2020, pp.211

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.211
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ:

Gelişen teknoloji ile birlikte daha güçlü lazer cihazları kullanıma girmiştir. Bu cihazlar, daha yüksek frekanslı ve

daha uzun süreli lazer enerjisi üretmeleri sayesinde taşın daha kolay ve hızlı kırılmasına olanak tanırlar. Bu

çalışmada, üreter taşlarının tedavisinde 15W ve 30W Holmium YAG lazer cihazlarının sonuçlarını karşılaştırmayı

amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM:

Eylül 2009-Mart 2020 tarihleri arasında URS uygulanan 65 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Taş boyutu 15 mm’den fazla, ipsilateral böbrek taşı, renal anomalisi ve böbrek yetmezliği olan hastalar çalışma

dışı bırakıldı. Dışlama kriterleri sonrası toplam 55 hasta çalışmaya dahil edildi. 15W (n=32) ve 30W (n=23) olmak

üzere hastalar iki gruba ayrıldı.

BULGULAR:

Hastaların ortalama yaşı 6,4 idi. Yaş, cinsiyet, taş karakteristiği (yer, boyut ve dansite) iki grup arasında benzerdi.

Taşsızlık oranları, 15W grubunda %91; 30W grubundaysa %96 idi (p=0,632). Ortalama ameliyat süresi 30W

grubunda 40 (26-60) dk ve 15 W grubunda 52,5 (20-150) dk olarak bulundu (p=0,005) (tablo). İki grupta da

peroperatif komplikasyon gelişmedi ve ikişer hastada idrar yolu enfeksiyonu görüldü. Hastanede kalış süresi iki

grupta benzer bulundu.


SONUÇ:

Yüksek enerjili lazer cihazı kullanılması, çocuk üreter taş tedavisinde cerrahi süresini azaltmaktadır. Çocuk üreter

taşına üreterorenoskopik yaklaşımda yüksek enerjili lazer cihazı kullanılmalıdır.