Uygulama Öğrencilerinin Klinik Danışmanlık Modeli Kapsamında Fen Kavramlarını Öğretme Performansları ve Son Görüşme Süreçlerinin Betimlenmesi: İki Örnek Olay Çalışması


BULUNUZ N.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongres, Bursa, Turkey, 19 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca öğrendikleri kuramsal bilgileri gerçek okul ortamında uygulama fırsatı buldukları ve öğrencilerle bizzat iletişim halinde bulundukları öğretmenlik uygulaması dersi, öğrencilerin mezuniyet sonrasında öğretmenlik yaşantılarına yön verecek kilit bir derstir. Eğitim ve öğretimin niteliğinin arttırılabilmesinin yolu, öğrencilerin henüz mezun olmadan mesleki yeterlilikleri edinmelerinden geçmektedir. Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) kapsamında uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması derslerinde uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından sistematik ve nesnel dönütler alması, uygulama öğrencilerinin mesleki gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Çalışma öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sınıf öğretmeni olacak iki son sınıf uygulama öğrencisi ve süreçte görevli paydaşlar ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler yerleştikleri ilkokulun aynı dördüncü sınıf şubesindeki öğrencilere fen kavramlarını anlatmışlar ve öğretmenlik performansları uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmenleri ve aynı sınıfta uygulama yapan akranları tarafından gözlenmiştir. Ders sonrasında paydaşların katılımıyla son görüşmeler düzenlenmiş, ders süreci ve son görüşmeler kaydedilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak: 1) Uygulama öğrencilerinin anlattıkların Fen Bilimleri derslerinin ve 2) Dersler sonrası yapılmış üçlü görüşmelerin video kayıtları kullanılmıştır. Araştırmadan edinilen bulgulara modelin ülkemizdeki okullarda nasıl uygulanabileceği, son yıllarda YÖK-MEB işbirliği ile atılan önemli adımlar ve ülke genelinde uygulama öğretmenlerine verilen danışmanlık eğitimleriyle de ilişkilendirilerek yer verilmiştir. Bundan sonraki yıllarda uygulama öğrencilerine verilecek geri bildirimlerin, ülkemizdeki çalışmalara da paralel olarak daha etkin olarak uygulanabilmesi adına, bundan sonra görev alacak paydaşlara önerilerde bulunulmuştur.