A Preliminary Study for the Adaptation of the Cultural Humility Scale to Turkish


Creative Commons License

Kuşci İ., Oğuz Duran N.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, pp.97-109, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, orijinali Foronda, Porter ve Phitwong (2020) tarafından geliştirilen Kültürel Tevazu Ölçeği (KTÖ)’nin Türkçe formunu oluşturarak bu formun geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını incelemektir. Bu kapsamda çalışmanın verileri 231 eğitim fakültesi mezunundan (123 kadın ve 108 erkek, X = 31.74 Ss = 8.66) elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında Kültürel Tevazu Ölçeği (KTÖ), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu, kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi ve Pearson korelasyon analizleriyle değerlendirilmiştir. Faktör analizi sonuçları ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu doğrulamıştır. KTÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliğinin tespiti kapsamında öğretmenlerin psikolojik iyi oluşları (r=.33) pozitif yönde anlamlı ve ilişkili bulunmuştur. Çalışma kapsamında, tüm ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının .82 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca KTÖ’nün alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları: Farklılıklara Bakış Açısı için .74, Öz Yükleme için .54 ve Kültürel Tevazunun Sonuçları için .78 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular KTÖ’nün eğitim fakültesi mezunlarının kültürel tevazu düzeylerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.