LEE KURAMI PERSPEKTİFİNDEN KIRDAN KENTE GÖÇÜN MEKANİĞİ: BURSA ÖRNEĞİ


Creative Commons License

AKYILDIZ İ. E., ERTÜRK E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.2, pp.1-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti iç göçler açısından 1950’li yıllara kadar sakin bir dönem geçirmiştir. Türkiye’de iç göç hareketlilikleri 1950’lerden sonra bazı yapısal değişikliklerle başlamış, politik ve sosyolojik bağlamda değişimlerle iç göç hareketliliği hız kazanmıştır. Türkiye’nin yapısal değişimleri ile birlikte insanlar, kırlardan kentlere göç etmeye başlamıştır. Bunun yanında ilk değişimlere karşılık bireylerin tepkilerinden biri şüphesiz günümüze kadar devam eden iç göç olgusu olmuştur. İnsanlar iç göç hareketlerini gerçekleştirirken gelişmiş büyükşehirlere doğru yönelmişlerdir. Bursa şehri iç göç açısından her zaman tercih edilen, gelişmiş büyük şehirlerden biri olmuştur ve hâlâ da ilk tercih edilen illerin başında gelmektedir. Bu çalışmada amaç Bursa’ya gerçekleşen iç göç hareketinin altında yatan temel faktörleri belirlemek olmuştur ve çalışma Lee Kuramı Perspektifinden analiz edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen bilgiler sonucunda Bursa’ya göçe neden olan temel faktörün %76,8 ile ekonomik, gelinen yerdeki itici faktörün %52,9 ile işsizlik ve varılan yerdeki çekici faktörün %47,4 ile daha iyi iş imkânları ve yüksek ücret olduğu bulunmuştur. Araya giren engeller bağlamında %17,7 ile kalacak-barınma maliyeti göçü geciktirmiştir. Mesafenin ise göçü pek etkilemediği görülmüştür. Gelinen yer ile iç göçe neden olan temel faktörler arasında, varılan yer ile çekici faktörler arasında ve gelinen yer ile itici faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı birer ilişki bulunmuştur.