Farklı Hayvan Gübrelerinin Arıtma Çamuru İle Birlikte Kompostlanabilirliği


Uçaroğlu S., Özbek B.

XIII. Ulusal- I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.398-405

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.398-405
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In our country, approximately 1.106 tons KM / year of wastewater treatment plant sludge, and a large amount of manure is produced as waste. The fact that treatment sludge in Turkey is still disposed of in landfills leads to operational problems. In recent years, treatment sludge incineration has also increased. However, these methods bring about the problems of being affected negatively in different environmental areas. Treatment sludge and animal manure can be recycled by using in agriculture because they contain significant amounts of organic matter and nutrient. However, since these wastes contain pollutants such as pathogen and synthetic organic pollutants, they must be stabilized and removed before use in agriculture. For this purpose, it is possible to eliminate and recover harmful properties by applying composting process to such organic wastes. The composting process is an environmental friendly method for obtaining organic fertilizer from biodegradable organic waste. In this study, the compostability of the treatment sludge from a food industry operating in Bursa and three different animal manures (pig, horse, chicken) from Uludag University Faculty of Veterinary Medicine Application Farm and the sunflower stalk as a bulking agent were investigated. The mixtures were prepared in a ratio of 2: 2: 1 (treatment sludge: manure: sunflower stalk) and 3 reactors of 30 L volume (reactors D, A and T) were operated. Temperature, dry matter, organic matter and C / N ratio parameters were observed during composting experiments. Pig manure was added to reactor D, horse manure was added to reactor A and chicken manure was added to reactor T. During the 21-day compost trials, the maximum temperature was measured as 51.5 ° C in reactor D, 60.2 ° C in reactor A and 62.2 ° C in reactor T. When the results were evaluated, a significant stabilization was achieved in T reactor with chicken manure and in reactor A with horse manure at temperatures above 60 ° C. It was determined that chicken and horse manure significantly increased the composting efficiency and it was found to be suitable for use in mixing treatment sludge in order to obtain a good compost. Compost technology enables reducing treatment sludges and animal manures, decreasing the environmental risk that derived from these wastes and recycling of these wastes.

Ülkemizde yaklaşık 1.106 ton KM/yıl atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamuru, çok fazla miktarda da hayvan gübresi atık olarak üretilmektedir. Arıtma tesislerinden oluşan evsel nitelikli arıtma çamurlarının Türkiye’de hala düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi, işletme problemlerine yol açmaktadır. Son yıllarda arıtma çamurlarının yakılarak bertarafı da artış göstermiştir. Ancak bu yöntemler farklı çevre ortamlarının olumsuz bir şekilde etkilenmelerine neden olmaktadır. Arıtma çamurları ve hayvan gübreleri önemli miktarda organik madde ve nütrient içermeleri sebebiyle tarımda kullanılarak geri kazanımları sağlanabilir. Ancak bu atıklar patojen ve sentetik organik kirleticileri içermeleri sebebiyle tarımda kullanılmadan önce stabilize edilmeleri ve bu zararlı özelliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu tip organik atıklara kompostlama prosesi uygulanarak zararlı özelliklerinin giderilmesi ve geri kazanılması mümkündür. Kompostlama prosesi, biyolojik parçalanabilir organik atıklardan, organik gübre elde etmek için kullanılan çevre dostu bir yöntemdir. Bu çalışmada Bursa’da faaliyet gösteren bir gıda endüstrisinden alınan arıtma çamuru ve Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama Çiftliği’nden alınan üç farklı hayvan gübresi (domuz, at, tavuk) ile düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapının karıştırılarak kompostlanabilirliği incelenmiştir. Karışımlar 2:2:1 (arıtma çamuru:hayvan gübresi:ayçiçeği sapı) oranında hazırlanmış ve 30 L hacme sahip 3 reaktör (D, A ve T reaktörleri) çalıştırılmıştır. Kompostlama denemeleri boyunca sıcaklık, kuru madde, organik madde ve C/N oranı parametreleri izlenmiştir. D reaktörüne hayvan gübresi olarak domuz gübresi, A reaktörüne at gübresi ve T reaktörüne ise tavuk gübresi ilave edilmiştir. 21 günlük kompost denemeleri boyunca maksimum sıcaklık D reaktörün de 51,5°C, A reaktöründe 60,2°C ve T reaktöründe ise 62,2°C olarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, tavuk gübresi ilave edilen T reaktöründe ve at gübresi eklenen A reaktöründe sıcaklık 60°C’nin üzerine çıkarak önemli oranda stabilizasyon gerçekleşmiştir. Tavuk ve at gübresinin kompostlama verimini önemli düzeyde arttırdığı tespit edilmiş ve iyi bir kompostun elde edilebilmesi için arıtma çamuruna karıştırılarak kullanımının uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışma ile kompost teknolojisinin, Türkiye’de bertarafı uygun koşullarda yapılamayan ve geri kazanımı çok sınırlı olan arıtma çamurları ve farklı hayvan gübrelerinin oluşturduğu çevresel riskleri en aza indirerek ve kompost ürününe dönüştürerek geri kazanım sağlayacak faydalı ve çevreci bir teknoloji olduğu söylenebilir.