Mikst Adenonöroendokrin Karsinom: Tek Merkez Deneyimi


Creative Commons License

Şahin A. B., Ocak B., Çubukçu E.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sanal Kongresi 2020, Ankara, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Mikst adenonöroendokrin karsinom (MANEC) 2010’da WHO tarafında tanımlanan; adenokarsinom ve nöroendokrin kanserlerin birlikte bulunduğu nadir görülen bir tümördür. Tanı için her iki komponentin tümörün en az %30’unu oluşturması gerekmektedir. Çalışmamızda merkezimizdeki MANEC deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Merkezimizde histopatolojik olarak MANEC tanısı alıp takip edilen hastaların klinikopatojik özellikleri ve sağkalım incelendi.

Bulgular: 5 tanesi erkek, 3 tanesi kadın olmak üzere toplam 8 hasta dahil edildi. Medyan yaş 62,8 yıldı. Tümör lokalizasyonları sırasıyla; 3 hastada mide, 2 hastada ampulla vateri, 1 hastada incebağırsak, 1 hastada ösefagus, 1 hastada safra kesesiydi. Tanı anı 3 hasta de novo metastatikti. 2 hastada karaciğer, 1 hastada batın için lenf nodu metastazı vardı. 7 hastaya cerrahi uygulandı. Ortalama tümör boyutu 40,5 mm idi. 4 hastada metastatik lenf nodu tespit edildi. 2 hastada küçük hücreli, 2 hastada iyi diferansiye nöroendokrin komponent saptandı. 5 hastanın grade değeri 3 olarak belirlendi, 3 hastanın grade değeri belirtilmemişti. Ortalama Ki-67 değeri %56,2 tespit edildi. 1 hasta neoadjuvan sisplatin+irinotekan, 1 hasta neoadjuvan dosetaksel+kapesitabin olarak opere oldu. 1 hasta adjuvan FOLFOX, 1 hasta sisplatin+ etoposid aldı. Metastatik evrede 1 hasta sisplatin+ 5 FU, sisplatin + etoposit, FOLFİRİNOX ve temozolamid + kapesitabin tedavisi, 1 hasta XELOX ve FOLFİRİ tedavilerini almıştı. 4 hasta radyoterapi aldı. Hastaların klinikopatoljik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Medyan takip süresi 9,7 aydı. Medyan toplam sağkalım 6,6 ay olarak saptandı (Figure-1).

Tartışma ve Sonuç: İlk kez 2010’da tanımlanan MANEC, oldukça nadir görülen bir hastalıktır. 2010 yılından sonra artan ilgiyle birlikte klinikopatolojik özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunsa da hem klinikopatolojik özellikleri hem de tedavisi konusunda bir konsensusa varılamamıştır. Hastalarımızın yaşı, hastalık presentasyonu gibi klinik özellikleri ve tümör lokalizasyonu, ki-67, tümör boyutu gibi patolojik özellikleri literatüre uyumluydu. Yine benzer şekilde medyan sağkalım literatüre benzer şekilde kısaydı. MANEC nadir görülen, fakat oldukça agresif bir hastalıktır. En uygun tedavi yaklaşımı için fazla hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Mikst adenonöroendokrin karsinom, adenokarsinom, nöroendokrin karsinom, MiNEN