REVIEW OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT STUDIES IN DISABILITIES IN TERMS OF VARIOUS CRITERIA


Creative Commons License

Nişli M. Y., Acar Z. A., Öz Nişli E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.587-603, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Physical education and sport is very important for individuals with disabilities. Therefore, many studies have been carried out by researchers in this field. The aim of this study is to review the studies that related to physical education and sport for individuals with disabilities, designed as pretest-posttest controlled research, made between 2000-2017, in terms of various criteria. This study was designed as a qualitative document analysis. In this study, 44 articles on physical education and sport for individuals with disabilities were reached. These studies were pre-test-posttest controlled and examined the physical fitness levels of individuals. Also they consisted of articles published in Turkish and English journals and consisted of master and doctoral thesis published in Turkey. The articles were examined in terms of working group, the measurement tools, the physical fitness. 17 articles met the criteria when these criteria were taken into consideration

Engelli bireyler için Beden Eğitimi ve Spor çok önemlidir. Dolayısıyla alandaki araştırmacılar tarafından birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2000-2017 yılları arasında gerçekleştirilen, ön test ve son test kontrollü araştırmalar olarak desenlenen, engellilerde beden eğitimi ve spor çalışmalarının çeşitli kriterler açısından gözden geçirilmesidir. Bu çalışma nitel bir doküman analizi olarak desenlenmiştir. Bu çalışmada engelliler ile çalışılmış beden eğitimi ve spor konularını içeren, ön test-son test çalışmaları yapılmış olan, bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerini inceleyen, dergilerde yayınlanmış Türkçe ve İngilizce makaleler ve Türkiye’de yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere 44 makaleye ulaşılmıştır. Makaleler, çalışılan grup, kullanılan ölçüm araçları, fiziksel uygunluklar açısından incelenmiş ve bu kriterler göz önüne alınarak eleme yapıldığında 17 makale ile çalışılmıştır.