İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

YÖNETİM VE EKONOMİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.55-68, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ekonomik hayat n sistematikle mesi, etik bir anlay a sahip olmas ve bunu sürdürmesi, bireylerin bir ahlak bo lu u içerisinde ya amaktan kurtulmas son derece önemlidir. ortaklar na sorumluluk ve yükümlülüklerini aç k bir ekilde ifade eden kurallar n var olmas gerekmektedir. Ahlak kendili inden do up büyüyemez. Ahlak, ahlak tatbik edecek grubun eseridir. (Karasan;1949, s.24) Etik de erlerdeki fakirlik grubun birli ine zarar verir, grubun da lmas n n nedeni olur. Bu nedenle hastal n gerçek ilac ekonomik ortamda meslek gruplar na bu de erleri kavratmakt r.