Eksternal Loop Recorder (Döngü Kaydedici) Sonuçlarımız


Creative Commons License

Akça T., Genç A., Türkmen H., Bostan Ö. M., Uysal F.

17. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 14 March 2021, pp.92

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.92
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Ritim bozukluklarının tanısında ambulatuvar Holter EKG izlemi önemli yer tutmaktadır. Ancak kayıt süreleri 24-48 saat olan konvansiyonel Holter EKG kayıt sistemi, semptom sıklığı az olan olguları saptamada yetersiz kalmaktadır. Hasta tarafından semptom sırasında basılarak kayıt alınabilen ve daha uzun süreli kayıt imkanı sağlayan Eksternal Loop Recorder (ELR) kayıt sistemi tanı başarısını arttırmaktadır. Çalışmada pediatrik hastalarda kardiyak ELR kayıt sistemi ile ilgili deneyim ve sonuçların paylaşılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada ELR kayıt sisteminin kullanılmaya başlandığı Nisan 2017 ile Kasım 2020 tarihleri arasında değerlendirilen 178 sonuç retrospektif olarak incelendi. Teknik sorunlar nedeniyle verilerine ulaşılamayan 6 olgu çalışma dışı bırakıldı. Olguların başvuru şikayetleri, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, 12 kanal EKG, ekokardiyografi, 24 saat ritim Holter, yapılmışsa efor ve tilt testi sonuçları incelendi. ELR sistemi üzerinden, kayıt süresi, olgunun kayıt tuşuna bastığı olay ritimleri, cihazın kendi algıladığı ritimler ve semptom korelasyonu değerlendirildi. Olgu-pozitif olay sayısını tespit edebilmek için, optimum kayıt süresi Roc analizi ile çalışıldı. SONUÇLAR: Çalışmaya alınan 172 olgunun ortalama yaşı 13.6±3.8 yıldı ve %69.8’i kadındı. Endikasyonlar; %94.2 çarpıntı, %28.5 çarpıntı ve göğüs ağrısı, %16.3 presenkop/senkop idi. Ailesinde ani kardiyak ölüm veya kardiyak hastalık öyküsü %8.1, ekokardiyografik incelemede yapısal kalp hastalığı %48.8 oranında saptanırken en sık eşlik eden patoloji %34.3 ile MVP idi.ELR kayıt süreleri ortalama 14.2±9.7 gün olup 2-67 gün arasındaydı. Kayıtlı olay sayısı ortalama 5.1±4.8, olgu-pozitif olay sayısı ise ortalama 1.8±2.6 adetti. Pozitif olay oranı 140 olguda ortalama %40 olarak hesaplandı.Semptom ritim korelasyonu toplamda %29,1 iken endikasyonlara göre; çarpıntı %30,2, çarpıntı ve göğüs ağrısı %34,7, presenkop/senkop %10,1 olarak tespit edildiEvent-Recorder sonuçları incelendiğinde; %30.2 normal, %47.1 sinüs taşikardisi, %9.9 supraventriküler taşikardi, %1.2 supraventriküler ve ventriküler taşikardi saptandı. Takipte %10.5 olguya tedavi başlandı. Olguların %10.5’ine elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon uygulandı. Sonucu normal olmasına rağmen sadece 1 olguya izlemde supraventriküler taşikardi tanısı konularak ablasyon uygulandı. Kayıt süresi 14 gün ve altında olan olguların tüm olgulara oranı %71.5 iken pozitif olayların %76.5’ini tespit edebildiği görüldü. TARTIŞMA: Kardiyak ELR kayıt sistemi, konvansiyonel yöntemlerle tanı konulamamış, özellikle semptom sıklığı daha az olan aritmilerin saptanmasında faydalıdır. Tanı verimliliği için optimum kayıt süresi 14 gün olmalıdır