Safevid Religious Policy and Propagation of Shiism in Iran


Creative Commons License

Çelenk M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , no.4, pp.7-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Safavid history is one of the most important turning point in Iran and Shia history. The political adventure of a sufi order, with Sunni background, from religious to temporal power has deeply Iran and middle east. converting Iran from Sunni to Shi’ite beliefs was the main policy of Safavids during two centuries . They established Shia as an official religion of the state and put pressure on the other religious groups. Meanwhile they imported Shi’ite scholars from different regions of Muslim world, especially southern Lebanon, and employed them in converting Iran. After this policy, which started in the beginning of sixteenth century and lasted till the first half of eighteenth century, Iran became the center of Shi’ite culture and thought. 

Safevî dönemi İran ve Şiâ tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Sünnî bir geçmişe dayanan bir dergâhın şeyhlikten şahlığa doğru olan serüveni sadece İran’ı değil bütün Ortadoğuyu derinden etkilemiştir. Safevîler yaklaşık iki asır süren iktidarları boyunca İran’ı Şiîleştirmeyi siyasetlerinin temel gayesi yapmışlar ve bunun için her yola başvurmuşlardır. Şiîlik devletin resmi mezhebi haline getirilince Şiî kültür havzalarından, özellikle de Güney Lübnan’dan, Şiî ulema ithal edilmiş ve bunlar İran’ın Şiîleştirilmesinde istihdam edilmişlerdir. 16. Yüzyılın başlarında başlayan bu uygulamalar 18. Yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve İran Şiî kültür ve düşüncenin merkezi haline gelmiştir.