Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması


Creative Commons License

Çakır S. Ç., Tütüncü Toker R., Köksal F. N., Özkan H., Okan M., Kocael F., ...More

The Journal of Current Pediatrics, vol.19, pp.203-211, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: The Journal of Current Pediatrics
  • Page Numbers: pp.203-211
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Giriş: Konvülziyon yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YDYBÜ) en sık

görülen nörolojik sorunlardandır. Sıklığı ve etiyolojisi preterm ve term bebeklerde

farklılık göstermektedir. Bu çalışma ile term ve preterm bebeklerde neonatal

konvülziyonların özellikleri, nedenleri, tedaviye yanıtı ve prognozu etkileyen

faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak 01/01/2014-01/09/2019 yılları

arasında YDYBÜ’de yatarken neonatal konvülziyon tanısı almış olan veya

neonatal konvülziyon tanısıyla YDYBÜ’ne yatırılan preterm ve term hastaların

dosya verileri alınarak yapıldı. Nörolojik prognoz göstergesi olarak kaba motor

fonksiyon sınıflaması, işitme testi sonuçları, epilepsi oranlarına bakılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya neonatal konvülziyon tanısı alan 43 preterm, 43 term bebek

olmak üzere toplam 86 hasta alındı. Term hastalarda hipoksik iskemik ensefalopati

(HİE) (%35), preterm bebeklerde intraventriküler hemoraji (İVH) (%54) en sık

etiyolojik faktördü. Preterm bebeklerde subtle, term bebeklerde klonik nöbetler

daha sıktı. Konvülziyon başlama zamanı term bebeklerde ilk gün ve 4-7 gün

arasında, preterm bebeklerde ise yedi günden sonrası daha fazlaydı (p<0,05).

Preterm bebeklerde İVH’ye bağlı konvülziyonlar yedi günden sonra, HİE’ye bağlı

olanlar ilk gün daha yüksekti (p<0,05). Status epileptikus, pretermler bebeklerde

(%30) term bebeklerden (%9,3) daha fazlaydı (p=0,015). İlk tercih antikonvülzan

olan fenobarbital tedavisine yanıt term bebeklerde %71, preterm bebeklerde ise

%50 idi (p=0,06). Çalışmamızda alınan kriterlere (ölüm, epilepsi, işitme kaybı,

otizm ve kaba motor fonksiyon skalası >2) göre kötü prognoz oranları term

bebeklerde %52 (n=16) ve preterm bebeklerde ise %75’dir (n=22) (p=0,051).

Sonuç: Neonatal konvülziyon etiyolojisinde preterm bebeklerde İVH, term

bebeklerde ise HİE ilk sırada bulunmuştur. Yenidoğan döneminde konvülziyon

geçiren hastaların nörolojik gelişimlerinin yakın takip edilmesi gerekmektedir.