Dünya Ticaret Korumacılığının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye için Bir Analiz


Creative Commons License

Yılmaz D., Eryılmaz F.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.1, pp.616-635, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda dünya genelinde ticarette korumacılık giderek artış göstermektedir. Özellikle global finansal kriz sonrasında da ülkeler korumacı önlemlere daha sık başvurur hale gelmişlerdir. Dünya genelinde artan bu ticaret savaşları küresel belirsizliği arttırarak finansal piyasaları da etkilemektedir. Ticaret politikası belirsizliği ya da ticaret savaşı ihtimali arttıkça sermaye gelişmekte olan piyasalardan daha gelişmiş ülke piyasalarına –güvenli piyasalara- kaçmaktadır. Bu da Türkiye gibi yabancı yatırıma ihtiyacı olan ülkeleri zor duruma sokmakta ve döviz kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapmaktadır. Bu çalışmada ticarette artan korumacılık eğilimleri sonucu oluşan politika belirsizliğinin CDS’ler üzerine olan etkisi amprik olarak incelenecektir. Politika belirsizliği göstergesi olarak Google Trend’ten yararlanılarak ticaret politikası belirsizliği endeksi oluşturulmuştur. Bu iki seri arasındaki ilişki Johansen (1988) ve Johansen/Juselius (1990) Eşbütünleşme Analizi ile incelenmiş ve ardından söz konusu bu ilişkinin yönü Vektör Hata Düzeltme Modeline (VECM) dayalı nedensellik analizi yardımı ile ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgulara göre dünya genelinde ticaret belirsizliği arttığında, Türkiye bu belirsizliğin bir tarafı olmasa da, Türkiye’nin riski de artmakta, dolayısıyla Türkiye’ye yatırım çekmek zorlaşmaktadır.