GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Ertem U., İrdesel F. J., Göktaş N.

Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 10 - 12 June 2021, pp.135-137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.135-137
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Sağlık okuryazarlığı, bireylerin temel sağlık bilgileri ve hizmetlerini elde etme, işleme ve anlama kapasitesine sahip olma derecesini ifade etmektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olması bireylerin aldığı sağlık hizmet kalitesini olumsuz etkilemekte ve sağlık sisteminin verimsiz kullanımına neden olabilmektedir. Bu çalışmada polikliniğe başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda sağlık okuryazarlığı düzeyinin ve sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışma 1 Aralık 2020-31 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tek merkezli, kesitsel bir çalışmadır. Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 25 Kasım 2020 tarih ve 2020-21/14 sayılı kararla onaylanmıştır. Çalışmaya katılan tüm hastalardan onam alınmıştır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine kas iskelet sistemi problemleri nedeniyle başvuran 65 yaş ve üstü toplam 98 hasta (61 kadın ve 37 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, aylık geliri, medeni durumu ve son 3 ay içinde hastaneye başvuru sıklığı soruldu ve sağlık okuryazarlık düzeyleri belirlenip, aralarındaki ilişki incelendi. Hastaların sağlık okuryazarlığını değerlendirmek için Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçeği (TSOY-32) kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya katılanların TSOY-32 ortalama indeks puanı 27,92 (sorunlu-sınırlı düzey) olarak bulundu. Genç yaş, yüksek aylık gelir durumu ve yüksek eğitim seviyesi ile sağlık okuryazarlık düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı saptandı (p<0,001). Ayrıca sağlık okuryazarlığı düşük olan bireylerin hastaneye daha sık başvuru yaptıkları belirlendi (p<0,001). Cinsiyet ve medeni durum ile sağlık okuryazarlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).

SONUÇ: Bu çalışmada, geriatri yaş grubundaki hastalarda sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Geriatri yaş grubundaki hastaların bu konuda bilgilendirilmesi ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve maliyet etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler: sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı, toplum sağlığı