Examination of Prognostic and Clinical Characteristics of Advanced Stage Thyroid Cancers with Invasion of the Trachea, Larynx, Sternum, and Esophagus


Eıubova S., Duman F., Mete U., Aslıer M.

Uludağ KBB Günleri 2024, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2024, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Trakea, larenks, sternum ve özefagus invazyonu olan, ileri evre tiroid kanseri olan hastaların demografik verileri, laboratuvar bulguları, tedavi yaklaşımları ve surveylerini incelemek; prognostik ve klinik özelliklerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2014-2024 yılları arasında ileri evre tiroid kanseri nedenli opere olmuş hastalar retrospektif olarak tarandı. Yapılan taramalarda; trakea, larenks, sternum veya özefagus tutulumu olan, 7 adet hasta çalışmaya dahil edildi ve bu hastaların; demografik verileri, preoperatif ve postoperatif laboratuvar bulguları, yapılan neoadjuvan ve adjuvan tedavileri, cerrahi prosedürleri, metastazları, mortalite ve morbidite durumları incelendi.

Sonuç: İleri evre tiroid kanserleri, cerrahi tedavi yanında preoperatif ve postoperetif medikal tedavi gereksinimi yüksek olan hastalık grubudur. Tiroid kanserlerinde erken tanı ve tedavi oldukça önemli olup ileri evrede mortalite ve metastaz oranları oldukça artmaktadır. Yaptığımız çalışmada hastanemizde opere edilen ileri evre tiroid kanseri hastalarının 1 yıllık sağkalım oranı %85,8 ; 2 yıllık sağkalım oranı %57,4 olarak bulunmuştur.

Avrupa istatistiklerine göre evre 1 ve 2 tiroid kanerlerinde (papiller , folliküler, medüller ) 5 yıllık sağ kalım oranı %98-100 arasında değişirken , evre 3 tiroid kanserlerinde %71-93, evre 4 de %28- 50 arasında değişmektedir(9). 2014- 2024 yıllarında kliniğimizde opere; trakea, larenks, sternum ve özefagus invazyonu olan, ileri evre tiroid kanseri hastalarında 1 yıllık sağkalım oranı %85,8 ; 2 yıllık sağkalım oranı %57,4 olarak bulunmuştur.