65 Yaş Üzeri Lokal İleri Rektum Kanseri Tedavisi Tek Merkez Deneyimi


Creative Commons License

Caner B., Şahin A. B., Ocak B., Orhan Oyucu S., Kağızmanlı H., Deligönül A., ...More

3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 09 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Lokal ileri rektum kanseri tanısı ile tedavi almış 65 yaş ve üzeri hastalarda tedavi yanıtı ve sağkalım verilerimizi sunmayı amaçladık.

Metod: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde lokal ileri rektum kanseri (adenokanser) tanısıyla tedavi alan hastalar retrospektif olarak tarandı. 65 yaş ve üzeri hastaların dosyaları incelendi. Hastaların ortalama yaşları, hastalık evreleri, uygulanan tedaviler, tedavi süreleri, yan etkiler, ortalama takip süreleri, 1.yıl, 3.yıl, 5.yıl hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) süreleri değerlendirildi. SPSS 22 ile analiz yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 26 hasta dâhil edildi. Hastaların 9’u erkek, 17’si kadındı. Hastaların ortalama yaşı 71,2 (±4,4) yıldı. Klinik olarak 14 hasta evre 3, 12 hasta evre 2 olarak değerlendirildi. Tüm hastalar neoadjuvan kemoradyoterapi aldı ve opere oldu. 3 hastada patolojik tam yanıt elde edildi. Patolojik olarak 8 hasta evre 1; 8 hasta evre 2 ve 7 hasta evre 3 olarak saptandı. 14 hasta adjuvan kemoterapi aldı, 12 hasta post op tedavisiz izleme alındı. Hastalıksız sağkalım oranı 1.yıl %88.1, 3.yıl %74.4, 5.yıl %74.4, genel sağkalım oranı 1.yıl %96.2, 3.yıl %83.2, 5.yıl %77.3 saptandı. Ölen 5 hastadan 3 tanesi kanser dışı nedenler sebebiyle öldü. Performans durumu nedeniyle adjuvan kapesitabin başlanan 2 hasta yorgunluk ve ishal sebepleriyle 2 kür ve 3 kür tedavi alabildi.

Sonuç: Evre 2 ve evre 3 rektum kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi standarttır. Neoadjuvan kemoradyoterapi almış hastalarda adjuvan kemoterapinin faydası kesin olarak bilinmemekle birlikte önerilmektedir. Önerilen tedavi 4 aylık florourasil okzaliplatin kombinasyonu ya da evre 2 hastalarda florourasil tedavisidir. Çalışmamızda adjuvan tedavi almayan hasta oranı yüksek olmasına rağmen survi analizleri literatürle uyumludur. Geriatrik hasta grubunda adjuvan kemoterapi kararı performans durumu, komorbiditeler, patolojik evre değerlendirilerek verilmelidir. Gerçek yaşam verileri için daha fazla hasta sayısı ile büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: rektum kanseri, neoadjuvan kemoradyoterapi, adjuvan kemoterapi