Central Venous Catheter Related Thrombus, Cardiac Thrombis and Treatment


Creative Commons License

Sezgin Evim M., Güler S.

Türkiye Klinikleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi , vol.1, no.3, pp.52-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Central venous catheters are increasingly used in children who need intensive care and long treatment. Presence of central venous catheter alone is a common risk factor for thrombosis. Two important complications of central venous catheters are catheter-related thrombosis and catheter-related blood flow infection. Asymptomatic thrombus is more common than symptomatic thrombus. Recurrent mechanical obstruction, catheter-related infections and thrombocytopenia may be the first sign of thrombosis. Treatment can be either LMWH, thrombolytic therapy or removal, depending on the condition of the catheter. Having a cardiac disease is an important risk factor for thromboembolism. Intracardiac thrombus can be originate from right or left. The most common cause of thrombus in right side is central venous catheters. Anticoagulant therapy is generally sufficient in intracardiac thrombus. However, thrombolytic therapy or surgical thrombectomy will be considered in intracardiac thrombus, which impair blood flow, cause heart failure, and have the potential to cause serious embolism. 

Santral venöz kataterler, yoğun bakım ve uzun tedavi ihtiyacı olan çocuklarda giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Tek başına santral venöz kataterin varlığı bile tromboz için risk yaygın bir faktörüdür. Santral venöz kataterlerin iki önemli komplikasyonu; katater ilişkili tromboz ve katater ilişkili kan akım enfeksiyonudur. Asemptomatik trombüs, semptomatik trombüsden daha sıktır. Tekrarlayan mekanik tıkanıklık, katater ilişkili infeksiyonlar, trombositopeni trombozun ilk bulgusu olabilir. Tedavi kataterin durumuna göre ya LMWH, trombolitik tedavi ya da çıkartılması olabilir. Kardiyak bir hastalığa sahip olmak tromboemboli için önemli bir risk faktörüdür. İntrakardiyak trombüsler sağ ya da sol taraflı olabilir. Sağ taraftan kaynaklanan trombüslerin en sık nedeni kalıcı santral venöz kataterlerdir. İntrakardiyak trombüslerde antikoagülan tedavi genellikle yeterlidir. Ancak kan akımını bozan, kalp yetmezliğinde neden olan ve ya ciddi embolilere neden olma potansiyeli olan intrakardiyak trombüslerde trombolitik tedavi ya da cerrahi trombektomi düşünülmelidir.