Osmanlı Devleti nde Kurulan Veteriner Dernekler Üzerine Yeni Araştırmalar


Creative Commons License

Gölcü B. M. , Erer S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.21, no.2, pp.88-94, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Turkey, the very first organizational initiatives of veterinary medicine were launched during the Second Constitutionalist Era to maintain the unity and solidarity, and collaboration among veterinarians in order to face profession problems; to improve veterinary medicine, and
to ensure the enforcement of livestock regulations. The first veterinary medical society, namely the Ottoman Veterinary Medical Society, was established on August 26, 1908 in Istanbul. In the following years, to maintain the veterinary science and profession activities, the organizational efforts were carried forward in both Istanbul and Anatolia. Ottoman Veterinary Medical Society (1908), Fraternal Alliance Society of Civil Veterinarians (1909), Civil Veterinary School Alumni Society (1911), Provincial Veterinary Society (1911), Students’ Society of the Civil Veterinary School (1919) and Turkish Veterinary Society (1920) were all in service until the proclamation of the Republic of Turkey. Unfortunately, these societies could only survive for a short period of time because of the issues and financial problems resulting from the Balkan War and World War I, which started immediately after the establishment of the aforementioned societies. This study aims to assess the contributions of the organizational efforts to the veterinary medicine in the Ottoman Empire in the light of new information.
  

Türkiye’de veteriner hekimliği ile ilgili ilk dernekleşme çalışmaları, mesleki sorunlar karşısında veteriner hekimler arasında birlik ve iletişimin sağlanması, veteriner hekimliği mesleğinin
geliştirilmesi, veteriner hekimlik ve hayvancılığa ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla II. Meşrutiyet’in ilanından sonra başlamıştır. İlk veteriner hekimliği derneği, “Osmanlı Cemiyet-i İlmiyye-i Baytariyesi” adıyla 26 Ağustos 1908 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. İzleyen yıllarda, veteriner hekimliğe yönelik bilimsel ve mesleki etkinliklerin sürdürülebilmesi amacıyla İstanbul ve Anadolu’da dernekleşme girişimlerine devam edilmiştir. Cumhuriyet’in İlanına kadar Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi (1908), Mülkiye Baytarları İttihat ve Teavün Cemiyeti (1909), Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Mezunin Cemiyeti (1911), Taşra Baytari Cemiyeti (1911), Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Talebe Cemiyeti (1919), Türk Baytarlar Birliği (1920) faaliyet göstermiştir. Ancak peşi sıra gelen Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları yıllarında yaşanan sıkıntılar ve maddi imkânsızlıkların etkisiyle bu dernekler, kısa ömürlü olabilmişlerdir. Bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nde veteriner hekimliği alanında gerçekleştirilen dernekleşme çalışmalarının, yeni bilgiler ışığında alana katkıları değerlendirilecektir.