Çevre İçerikli Belgesel Filmlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Sözcük Dağarcığı Gelişimine Katkısı: Yuva Belgeseli Örneği


Creative Commons License

Ali M. A., Baştürk Ş.

International Journal of Humanities and Art Researches | Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.256-274, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çevre içerikli belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısının belirlenmesine yönelik sorulara cevap aranan bu çalışma, deneysel ve nicel desende bir tarama araştırmasıdır. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çevre konulu belgesel izletmenin öğrencilerin çevreyle ilgili sözcük dağarcıklarını geliştirmesine etkisini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) Türkçe öğrenen hazırlık sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada materyal olarak Arthus-Bertrand'ın (2009) “Yuva” isimli çevre belgeseli filminin senaryosunda yer alan sözcükler kullanılmıştır. Kullanılan sözcükler -DİAOÖÇ (Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi) B2 düzeyi kazanımlarına uygun olacak biçimde- B2 düzeyine uyarlanarak sözcük dağarcığı testi şeklinde uygulanmıştır. Veriler 2020-2021 güz döneminde ULUTÖMER’de Türkçe öğrenen öğrencilere uygulanan “Sözcük Dağarcığı Testi” formu ölçeğiyle toplanmıştır. Toplanan veriler nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilerek ön ve son sözcük dağarcığı testleri arasındaki olası farklılıklar belirlenmiştir. Belirlenen farklılıkların ortalamasının, öğrencilerin çevresel sözcük dağarcığı gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak için ön-son test arasında bağımlı gruplar t - testi (paired-sample’s t-testi) yapılmıştır. Sonuç olarak çevre belgeseli filmlerinin öğrencilerin günlük ve çevre sözcük dağarcıklarının gelişimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.