İdeal Müdür Niteliklerine İlişkin Bilişsel Yapılar: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Çalışma


Creative Commons License

Turan S., Bektaş F.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.417-433, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalenin amacı ilköğretim okullarında görev yapan müdür yardımcılarının algılarına göre ideal müdür niteliklerini belirlemektir. Araştırma, karma yöntemlerden keşfedici desen kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenen 15 müdür yardımcısından oluşmaktadır. Veriler, ‘yapılandırılmış görüşme’ ve ‘karar verme grid’ formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde; içerik analizi, grid benzerlik formülü ve temel bileşen analizine dayalı açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular, ideal müdür niteliklerine ilişkin bileşen ve yapılar arasında benzerlik ve farklılıkların olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan temel bileşen analizi sonucu; müdür niteliklerinden sadece ‘kendine güvenir’ yapısının ideal olmayan müdür boyutunda yer aldığı saptanmıştır.