Intergenerational Knowledge Transfer in Working Life: An Application on Generations X and Y


Çetinkaya B. D.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.130-153, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Transferring the knowledge of employees to other generations is of vital importance for the sustainability of businesses. Since generational differences are an important factor that can affect knowledge transfer, it is very necessary to examine the knowledge transfer relationship between employees from different generations working together in the workplace. In the research, in order to determine the level of relationship between generational differences and knowledge transfer behavior, data it collected from X and Y generation employees in the food, safety, and automotive sectors in Ankara, face-to-face and online by survey method. SPSS 22.0 statistical program was used for the analysis of the collected data. As a result of the research, it was concluded that there is a positive and significant relationship between generations and knowledge transfer behavior and that intergenerational differences affect knowledge transfer behavior. In addition, it has been determined that the information transfer behaviors of the employees differ according to their total experience in the profession and their education level.

Çalışanların sahip olduğu bilgi birikiminin diğer kuşaklara aktarılması işletmelerin sürdürülebilirliği için hayati bir önem taşımaktadır. Kuşaklar arası farklılıklar, bilgi aktarımını etkileyebilecek önemli bir faktör olduğundan, işyerinde bir arada çalışan farklı kuşaklara mensup çalışanlar arasındaki bilgi aktarımı ilişkisinin incelenmesi oldukça gereklidir. Çalışmada, kuşaklar ile bilgi aktarma davranışı arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla Ankara’da gıda, güvenlik ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerdeki X ve Y kuşağı çalışanlarından, yüz yüze ve online olarak anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi için SPSS 22.0 istatistik programından yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, kuşaklar ile bilgi aktarımı davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve kuşaklar arası farklılıkların bilgi aktarma davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışanların meslekteki toplam deneyim sürelerine ve eğitim düzeylerine göre bilgi aktarma davranışlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.