Metastatik Prostat Kanserinde Tek Merkez Post Docetaksel Abirateron Deneyimi


Creative Commons License

Şahin A. B., Ocak B., Caner B., Orhan Oyucu S., Öztop H., Deligönül A., ...More

3.ULUSAL ÜROGENİTAL KANSERLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel sonrası abirateron asetatın (AA) etkinliği ve sağkalım verilerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntem

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümünce AA raporu çıkarılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Post-dosetaksel AA kullanan hastaların dosyaları incelendi. Hastaların ortalama yaşları, gleason skorları, dosetaksel PFS süreleri, metastaz durumları AA başlangıç PSA’ları, AA kullanım süreleri, PFS, OS ve ilaç kullanım süreleri, ortalama takip süreleri ve yan etkileri değerlendirildi. SPSS 22 ile analiz yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya toplam 32 hasta dahil edildi. Hastaların tanı anı ortalama yaşı 65,2 ± 6,7’di. Hastaların bir tanesinin Gleason skoru 7’nin altındayken altı hastanın skoru 7, diğer hastaların ise 7 üzerindeydi. İlk tanı anında %62,5 hastada de novo metastatik hastalık saptandı. Tanı anı non-metastaik olan hastaların %75’i yüksek riskliydi. Hastaların metastatik hastalık saptanma anında ortalama yaşı 66,0 ± 7,4 yılken medyan PSA düzeyi 94,6 (4,4-100000) idi. Metastaz anında %18,7’sinde viseral metastaz saptanırken diğerlerinde lenf nodu ve kemik metastazları vardı. Hastaların medyan takip süreleri 48,8 ay (17,5-137,3) idi. Hastaların dosetaksel ile PFS 8,0 (CI: 6,8;9,2) ay olarak saptandı. AA başlama anı ortalama yaşı 67,8 ± 7,2 aydı. AA başlama anında tüm hastalar kastrasyon dirençli prostat kanseri (KDPK) olarak değerlendirildi. AA alırken 2 hastada tedaviye yan etki nedenli devam edilemedi. Sekiz hasta da AA alırken ex oldu. On altı hastada PSA ve/veya radyolojik olarak progresyon saptandı. AA’ın PFS’i 8,9 (CI: 6,2;11,5) ay olarak saptandı. Viseral ve non-viseral gruplar arasında fark saptanmadı. Hastaların metastatik olduktan sonra OS 43,0 (CI: 35,4;50,6) aydı. 

Tartışma ve Sonuç

Metastatik prostat kanseri tedavisinde ADT ile medyan progresyonsuz sağkalım 20 ay civarında olup, progresyon geliştiğinde KDPK tedavi seçenekleri dosetaksel, abirateron, enzalutamid, kabazitakseldir. Abirateron, 17,20-liyaz ve 17-alfa-hidroksilaz inhibisyonu ile androjen sentezini bloke eden hormonal ajandır. KDPK tedavisinde dosetaksel öncesi ya da sonrası kullanılabilir. Dosetaksel sonrası kullanımında etkinliği COU-AA-301 çalışmasında gösterilmiştir. Abirateron, placebo ile karşılaştırıldığında ölüm riskinde %35,4 azalma, 15,8 ay genel sağkalım, PSA progresyonuna kadar geçen süre 8,5 ay, medyan radyolojik PFS 5,6 ay, iskelet ile ilişkili olaylara kadar geçen süre 9,9 ay ile tüm hedeflerde üstünlük sağlamıştır. Çalışmamızda survi analizleri literatürle uyumludur. Gerçek yaşam verileri için daha fazla hasta sayısı ile büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.