Yüsrî ve Esmâ-yı Libâs kasidesi


ÖZTÜRK Z.

R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i, vol.20, pp.377-401, 2020 (Peer-Reviewed Journal)