Çoğulcu Liderlik Özellikleri: Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma


Creative Commons License

Yıldırım N., Turan S.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.26, no.3, pp.613-680, 2020 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.14527/kuey.2020.014
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: Scopus, EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.613-680
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin çoğulcu liderlik davranışlarını farklı değişkenler açısından analiz etmektir. Bu araştırmada önce nitel daha sonra nicel veri toplama yönteminin kullanıldığı keşfedici desen tercih edilmiştir. Araştırma örneklemini maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile belirlenmiş 24 okul yöneticisi ve 327 öğretmen oluşturmuştur. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Çoğulcu Liderlik Ölçeği’ ile toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, (i) yöneticilerin öğretmenlerin yönetim süreçlerine katılımını arzuladığı, (ii) liderlik özellikleri, yöneticilik ideali olan öğretmenlerin yönetime katılma konusunda istekli olduğunu, (iii) okul yöneticilerinin okuldaki problemlerin kaynağını araştırıp çözmeye çalıştığını, (iv) okul yöneticilerinin en çok öğretmenler arası etkileşimle ilgili çoğulcu liderlik özelliklerini sergilediği, (v) yöneticilerin göstermiş olduğu çoğulcu liderlik özelliklerinden farklılıkları kabul etme, tartışma ve yönetim süreçlerine katılım boyutlarında öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, (vi) öğretmenlerarası etkileşim, yönetim-öğretmenlerarası etkileşim, gücü kullanma boyutlarında köyde çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu ve (vii) yönetim ve öğretmenler arası etkileşim boyutunda öğretmenlerin yaşına ve kıdemine göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Son olarak, çoğulcu liderlik özelliklerinin bütün boyutlarında okuldaki öğretmen sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.