-İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ ALAN KARACİĞER NAKLİ HASTALARINDA FARKLI YAŞ GRUPLARININ TEDAVİYE UYUMU


Bağcı Derinpınar K., Sarıcı K. B., Karakaş S., Dirican A., Yılmaz S.

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XII. KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Karaciğer nakli sonrası immunsupresif tedaviye (İST) uyumsuzluk konusu literatürde incelenmiş olmasıyla beraber hangi yaş grubunda daha sık olduğu konusunda eksiklik vardır. Bu araştırma da 2010-2017 yılları arasında İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsün’ de karaciğer nakli yapılan hastaların İST’ ye uyumlarını yaş gruplarına göre değerlendirmeyi amaçladık. Metod: Hastaların 90 tanesi rastgele seçilerek 0-11, 12-18, 19-65 yaş olmak üzere 30’ ar kişiden oluşan 3 grup yapıldı. Hastalardan 19-65 yaş grubunun kendisiyle, 0-18 yaş grubunun ilgili ebeveyniyle 12-18 yaş grubunun hem kendisiyle hem de ebeveyniyle görüşülüp, katılımcı nakil hastalarına ait bilgileri içeren “Demografik ve Hasta Bilgileri Formu” ve “İmmünsupresif Tedaviye Uyum Ölçeği” anketi uygulandı. 90 hastanın 50’ siyle hastanede yüz yüze, 40 hastayla telefonda bilgi alınarak anket dolduruldu. Verilerin analizinde karşılaştırmalı t testi ve frekans analizi yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların 31’ i kadın, 59’ u erkekti. İmmunsupresif tedaviye uyumlu ve uyumsuz yaş gruplarını değerlendirme çalışmamızda yapılan frekans analizi ve ikili karşılaştırmalı t testi analizine göre 12-18 yaş grubunun diğer gruplara göre İST’ ye en uyumsuz grup olduğu, 19- 65 yaş grubunun ise İST’ ye en uyumlu grup olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızda 12-18 yaş grubunun uygulanan tedaviye uyumunun en az olduğu sonucu, adölesan yaş grubunun tedaviyi kabullenmesinin ve önemini kavramasının daha zor olmasından kaynaklanabilir. Bu yaş grubunda ki hastanın tedaviye uyumsuzluğu göz önüne alınarak klinik takipleri daha sık ve detaylı yapılmalıdır.