JERSEY IRKI İNEKLERDE YAĞ ASİDİ BAĞLAYICI PROTEİN 4 VE ÇÖZÜNMÜŞ MADDE TAŞIYICI AİLESİ 27 ÜYE 3 GENLERİNİN SÜT VERİMİ VE KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ


Ardıçlı S., Çobanoğlu Ö., Şentürk N., Ünlü S.

I. Ulusal Biyolojik Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2021, vol.1, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5

Abstract

Amaç:

Bu çalışmada, Jersey ırkı ineklerde yağ asidi bağlayıcı protein-4 (fatty acid binding protein-4: FABP4) ve çözünmüş madde taşıyıcı ailesi 27-üye-3 (solute carrier family 27-member-3: SLC27A3) genleri polimorfizmlerinin süt verimi ve kompozisyonu özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç-Yöntem:

Çalışmada, toplam 169 baş Jersey inek kullanılmıştır. Toplam, 305-gün ve test-günü süt verimi kayıtları tutulmuştur. Süt yağ/protein verimi ve oranları hesaplanmıştır. Analizlerde ayrıca laktasyon sırası, buzağılama mevsimi ve servis periyodu gibi faktörler de göz önüne alınmıştır. Kan örneklerinden fenol-kloroform yöntemiyle DNA izolasyonu yapılmıştır. Genotiplendirme PCR-RFLP yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda FABP4 geni pozisyon 3691 ve 3533’teki, sırasıyla, G>A ve C>G polimorfizmleri ve SLC27A3 geni pozisyon 2566’daki C>T polimorfizmi değerlendirilmiştir. Genotipik/allelik frekanslar, Hardy-Weinberg eşitliğine (HWE) uyum ve populasyon genetiği parametreleri hesaplanmıştır. Bu genlerin incelenen özelliklere bireysel ya da interaksiyon etkilerini ortaya koymak için genel linear model prosedürü kullanılmıştır.

 

Bulgular:

FABP4-3691 için en yüksek frekansa sahip genotipin GA olduğu ve 78 hayvanın bu genotipi taşıdığı belirlenmiştir. G ve A alellerinin frekansı ise sırasıyla 0,61 ve 0,39’dur. FABP4-3533’te AA, TA ve TT için genotipik frekanslar sırasıyla %14,80; %35,50 ve %49,70’tir. Genotipik dağılım, FABP4-3691 için Hardy-Weinberg dengesi ile uyum gösterirken; FABP4-3533 için uyumlu değildir. Jersey populasyonu SLC27A3 bakımından monomorfiktir. Varyans analizinde, FABP4-3691 polimorfizminin 305-gün ve test-günü protein verimine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05). FABP4-3691×FABP4-3533 interaksiyonunun ise yine bu özelliklerde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir (P<0,01).

 

Sonuç:

FABP4-3691 GG genotipinin diğer genotiplere göre yüksek 305-gün ve test-günü protein verimine sahip olduğu belirlenmiştir. FABP4-3691×FABP4-3533 interaksiyonunda ise AAGG’nin ise protein verimi bakımından oldukça değerli bir genotip olduğu sonucuna varılmıştır.