Obez Hastalarda Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimi


Yetemen M. , Aydın Y. M. , Günseren K. Ö.

14. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.193

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193

Abstract

AMAÇ: Obez hastalarda laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) deneyimimizin peroperatif verilerini,

morbidite, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarını paylaşmak.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma için 2007 ile 2020 yılları arasında prostat ca nedeni ile ekstraperitoneal

LRP uygulanan ve vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2’ nin üzerinde olan 158 hastanın verileri retrospektif

olarak değerlendirildi. Onkolojik sonuçlar; patolojik inceleme ve postoperatif PSA düzeyleri ile;

fonksiyonel sonuçlar ise preop ve postop dönemdeki IPSS ve İİEF skorları değişiklikleri ile değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 65 (50-78), ortalama VKİ 32,5 (30-47,9), ortalama preop IPSS skoru

12,1 (4-35) ve ortalama İİEF skoru 27,1 (5-63) idi. Peroperatif verilere bakıldığında; ortalama operasyon

suresi 117 dakika (60-420 dk.), ortalama tahmini kan kaybı miktarı 132,2 (20-1000) ml olarak tespit

edildi. Postoperatif dönemde ortalama hemogramı kaybı 1,9 gr/dl (0,1-5,3) ortalama hastanede kalış

suresi 4 gün (1-21 gün) ve ortalama kateterizasyon suresi 9 gün (7-33 gün) olarak bulundu. 90 hastada

patolojik evre pT2 ve 68 hastada pT3 olarak raporlandı. Ortalama 55,2 aylık takipte 23 (14,5) hastada

biyokimyasal rekürrens saptandı. 12. ay kontrolünde hastaların %90’ının kontinan ve %6,5’sının minimal

stres inkontinansı ve %3,5 hastanın da artifisyel genitoüriner sfinkter implantasyonu ihtiyacı olduğu

belirlendi. Hastaların postoperatif ortalama IPSS skoru 10,7 (1-26) ve ortalama İİEF skoru 9,3 (5-60)

olarak bulundu.

SONUÇ: LRP obez hastalarda prostat ca cerrahi tedavisinde başarılı onkolojik ve fonksiyonel sonuçları

olan minimal invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, radikal prostatektomi, obezite