Self-Esteem, Narcissism and Personality Traits of Nursing Students: A Review of Public and Foundation Universities


Creative Commons License

Çıtak Tunç G., Çıtak Bilgin N., Ak B.

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, vol.3, no.1, pp.16-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.16-27
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Hemşirelik ülkemizde sayısal bölümler içerisinde üniversitelerin en çok tercih edilen bölümleri arasındadır. Amaç: Araştırma devlet ve vakıf üniversitesinde hemşirelik lisans eğitimine başlayan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri, narsisizm düzeyleri ve kişilik özelliklerinin incelemek amacıyla yapılmıştır. Metod: Tanımlayıcı tipteki araştırma bir devlet üniversitesi ve bir vakıf üniversitesinde öğrenime başlayan 253 hemşirelik birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)”, “Narsistik Kişilik Envanteri (NKE)” ve “Eysenck Kişilik Anketi- Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu (EKA-GGK)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare, Mann-Whitney U-Testi, Student t testi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Her iki grupta öğrencilerin okuduğu bölümden memnun olma özellikleri benzer iken, cinsiyet, yaş ortalaması, mezun olunan lise, anne eğitimi, baba eğitimi ve gelir düzeyi özelliklerinin benzer olmadığı görülmüştür. Hemşirelik öğrencilerinin RBSÖ puan ortalaması 1.05 ± 0.53; NKE puan ortalaması 13.52 ± 5.54, EKA-GGK alt boyutuna göre puan ortalamaları; Psikotisizm 1.17 ± 1.03; Nörotisizm 3.10 ± 1.77; Dışa dönüklük 3.89 ± 1.84; Yalan 4.14 ± 1.45’dir. NKE ile RBSÖ puanları ve EKA-GGK Dışa dönüklük ve Psikotisizm alt boyut puanları arasında pozitif yönde, NKE ile EKA-GGK Nörotisizm ve Yalan alt boyut puanları arasında negatif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Vakıf üniversitesine devam eden öğrencilerin NKE puanları devlet üniversitesine devam eden öğrencilerden yüksek iken RBSÖ ve EKA-GGK alt ölçek puanları iki grupta da benzer bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı düzeyinin yüksek, narsisizm düzeylerinin normal olduğu ortaya çıkmıştır. Kişilik özelliklerinden psikotisizmin düşük düzeyde, nörotisizmin, dışa dönüklük ve yalanın ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Narsisizm düzeyi ile benlik saygısı ve kişilik özellikleri arasında ilişki görülmüştür. Benlik saygısı düzeyi ve kişilik özelliklerinin devlet ve vakıf üniversitesi öğrencilerinde benzer iken narsisizm düzeyi vakıf üniversitesi öğrencilerinde daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, benlik saygısı, kişilik, üniversite, hemşirelik.