Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tek Merkez İmmünoterapi Deneyimi


Creative Commons License

Ocak B., Şahin A. B., Deligönül A.

4. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 29 October - 01 December 2020, pp.29-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-30
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %85’ini oluşturur. Driver mutasyonu negatif olan KHDAK hastaların tedavisinde immünoterapi ajanları tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Çalışmamızda KHDAK hastalarında 2. basamak ve üzerinde immünoterapi kullanan hastaların demografik özelliklerini, klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi yanıtlarını sunmayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nce takip edilen immünoterapi alan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, klinikopatolojik özellikleri, yan etki profilleri ve survileri SPSS 23 kullanılarak analiz edildi. SONUÇ: Hastaların medyan yaşı 63,8 (40,4 – 81,2) yıldı. Hastalar arasında erkek cinsiyet %73,7 oranındaydı. Hastaların demografik ve klinikopatolojik özellikleri Tablo-1’de yer almaktadır. 8 hastanın PD-L1 düzeyi >%50, 2 hastanın PD-L1 düzeyi <%50 oranındaydı. İmmünoterapi öncesi 1 hastada kranial, 7 hastada karaciğer, 15 hastada akciğer, 8 hastada kemik metastazı vardı. Kullanılan immünoterapi ajanları ve tedavi yanıtları Tablo-2’de yer almaktadır. 9 hasta pembrolizumabı, 6 hasta atezolizumabı, 4 hasta nivolumabı kemoterapisiz kullanmıştı. Hastaların 9 tanesi 2. basamakta, 10 tanesi 3. basamak ve üzerinde immünoterapi kullanmıştı. Kullanılan immünoterapi medyan kür sayısı 5 (1-17) tespit edildi. 8 hastada parsiyel yanıt, 7 hastada stabil hastalık, 1 hastada progresyon, 3 hastada hiperprogresyon gözlendi. 2 hastada hipotiroidi, 5 hastada yorgunluk, 1 hastada transaminaz yüksekliği gözlendi. Yan etki nedenli ilaç kesilmesi gözlenmedi. Medyan progresyonsuz sağkalım süresi (PFS) 7,0 ay (%95 CI; 5,3-8,7), medyan genel sağkalım süresi (OS) 10,1 ay (%95 CI; 3,6-16,5) saptandı. Ajanlar arasında (p=0,63/p=0,77), tedavi basamakları arasında (p=0,09/p=0,40), karaciğer metastazı olanlarla olmayanlar arasında (p=0,14/p=0,07) PFS ve OS açısından istatistik fark tespit edilmedi.

TARTIŞMA: CheckMate 057 çalışmasıyla nivolumab, Keynote 010 çalışmasıyla pembrolizumab, OAK çalışmasıyla atezolizumab iki basamak ve üzerinde tedavi almış hastalarda dosetaksele karşı genel sağkalım avantajı göstermiştir. Çalışmamızdaki hasta popülasyonu ve OS verimiz Keynote 010 çalışmasıyla benzer bulunmuştur. Driver mutasyonları negatif olan akciğer kanseri hastalarında ikinci seçim ve sonrasında immünoterapi etkin ve tolerabl olup, güncel tedavi seçeneklerinden biridir.