Vestibular Schwannoma Surgery with Translabirynthine Approach: Results and Complications


Creative Commons License

İnan H. C. , Özmen Ö. A. , Basut O. İ.

KBB Forum, vol.19, no.4, pp.431-437, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: KBB Forum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.431-437

Abstract

Amaç: Vestibüler schwannomlar (VS), vestibülokoklear sinirdeki Schwann hücrelerinden köken alan benign tümörlerdir. İyi huylu tümörler olmalarına rağmen ciddi sorunlara neden olabilirler. Çalışmamızda translabirentin yolla opere edilen VS olgularının klinik özelliklerini ve cerrahi sonrası görülebilen komplikasyonları sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Translabirentin yaklaşımıyla opere edilen 11 VS hastasının dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, semptomları, ameliyat öncesi işitme eşikleri, tümör boyutları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede kalış süreleri incelendi. Ameliyat öncesi ve sonrası fasiyal sinir (FN) fonksiyonları House Brackmann derecelendirme sistemi ile değerlendirildi. Tümör evrelemesi için House sınıflaması kullanıldı: Grade 1≤10 mm, Grade 2≤ 20mm, Grade 3≤30mm, Grade 4≤40 mm ve Grade 5> 40 mm.

Bulgular: Çalışmaya 5 erkek ve 6 kadın hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 50.4 yıldı (18-66 yaş). Yedi hastada tümör sol tarafta yerleşmişti. 2 hastada grade 1, 5 hastada grade 2 ve 4 hastada grade 3 tümör saptandı. En sık görülen semptomlar kulak çınlaması ve işitme kaybı idi. Bir hastada ameliyat sonrası beyin omurilik sıvısı fistülü ortaya çıktı. 1 hastada ise, ameliyat sırasında fasiyal sinirin bütünlüğü bozuldu. Bu komplikasyonların görüldüğü 2 hastada da tümör grade 3'tü.

Sonuç: Translabirentin yaklaşımıyla VS cerrahisi, düşük komplikasyon oranları olan bir yöntemdir. Ameliyat sonrası erken ve geç dönemde en sık görülen komplikasyon fasiyal paralizidir. Fakat bu yaklaşımla fasiyal sinirin daha distalden tanınması diğer yöntemlere göre fasiyal paralizi riskini azaltmaktadır.