REMOVING AND EVALUATION OF THREE-DIMENSIONAL SHOE PRINTS BY 3D SCENNING METHOD


Creative Commons License

Sağlam A., İzgi B.

16th International Anatolian Forensic Sciences Congresss, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Kriminal olaylarda ayakkabı izlerinin, suçlunun olay mahallindeki durumunu çeşitli

zeminlerden fiziksel ve dijital yöntemler kullanılarak tespit edilmesinde üç boyutlu tarama

yöntemleri son yıllarda en yaygın kullanılan yöntemlerdendir.

Ayak izi, bir suç mahallinde ele geçirilen en yaygın fiziksel kanıt türlerinden biridir. Adli tıp

da ayak izi kanıtı, bir kişinin kimliğini belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle

muayenesi birinci derecede önemlidir. Morfolojik özellikleri gözlemleyerek ve karşılaştırarak

bir bağlantı kurulabilir. Fail ile ayak izleri yalınayak baskılar, üç boyutlu baskı vb. tekniklerle

alınabilmektedir. Üzerine etkilendikleri alt tabakaya bağlı olarak boyutsal baskı ve buna göre

sorgulanan baskıların tespiti için farklı yöntem ve teknikler de uygulanmaktadır. Ceza

soruşturması davalarıyla uğraşırken, ayak izi, şüphelileri tutuklamak için kilit faktördür, ancak

yüksek hassasiyetli bir ayak izi modeli elde etmek zordur. Emniyet görevlileri ve polis

genellikle geleneksel ayak izi analizi alma yöntemini kullanmaktadır. Ancak geleneksel

olarak kabul edilen ayak izi alma yöntemi ile yüksek verim sağlanamamaktadır.

Ayakkabı izinin tarama yöntemi; olay yerinde taranıp ve yerden alınarak yani 3D tarama

yöntemi (3D scanning) adı altında müdahale ederek, ayakkabı izlerine ait verilerin sağlam

(bozulma, kırılma deformasyon gibi etkiler olmadan) bir şekilde ilgili Kriminal

laboratuvarlarına ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu durum hem iş yükü hem de

karşılaştırılacak bulgunun daha güvenilir bir şekilde incelenmesine destek sağlar. Değişik

toprak zeminlerinde iz alma yöntemlerinde kullanılan malzemeler dişci alçısı gibi alışıla

gelmiş yöntemler olup, bunun dışında farklı malzemeler kullanılarak da ayak izlerinin

alınması söz konusudur. 3D taramalı ile ayakkabı izinin daha net olarak alınması ve

laboratuvar ortamına götürülmesi veya kargolanma sırasında oluşabilecek problemlerin

giderilmesine destek sağlayacaktır. niteliktedir. Günümüzde olay yerinde kullanılan üç

boyutlu izlerin çok zahmetli ve alışa gelmiş dışında – alçı ile kalıp alma- yöntemi olması hem

de zaman açısından olay yeri inceleme personeline kolaylık sağlamasına olanak tanımaktadır.

Bu yöntem, olay yerindeki bulgunun zarar görmeden ve kalıplama sırasında oluşabilecek

hasarlardan uzak olarak taranarak veri elde edilmesinin yanında bulgu olarak kriminal


laboratuvarlarına doğru ve güvenilirliği yüksek bir şekilde iletilmesini kolaylaştıracak bir

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amaç: Çalışmada; 3 boyutlu tarama (Scanning) yöntemi ile 3D görüntüleme cihazı ile kalıp

toprak üzerinde bırakılan ayakkabı izi alınarak, standart veya klasik olarak bilinen yöntemle

karşılaştırılması ile avantajlarının belirlenmesini hedeflemektedir.

Yöntem: 3D Tarama yöntemi ise portatif el tarama cihazıyla olay yerinde oluşan üç boyutlu

izlerin daha hızlı ve bozulmaya mahal vermeden taranması hedeflenmektedir. 3D tarayıcı,

doğru ayak izi 3D verilerinin sunulmasında ve veri toplama sürecinin kısa sürede

basitleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Aynı zamanda ayak izinin derinliğini ve dokusunu bozmadan olay yerinden alınan alçı sistemi

bulgularında; kırılma, bozulma ve ilgili birimlere kargolanmasında oluşabilecek sorunların

giderilmesini desteklemektedir. Dijital ortam yoluyla kriminal laboratuvarlarına olay

yerinden anında veri sağlanmasına da destek olacaktır.

Dört farklı ayakkabı ve izinin standart olan alçı yöntemi ve 3 boyutlu tarama yöntemiyle

alınarak, alçı kalıp ve steoro mikroskobundan alınan veriler ve tarama verilerinin

incelenmesini içermektedir. 4 farklı ayakkabı ve 4 farklı ayakkabı izinin karşılaştırılmasında,

önce kendi orijinal taban özelliklerinin yüksek doğruluk ile belirlenmesi gerçekleştirilecektir.

Alçı kalıp sisteminde üç farklı toprak yüzeyinden ayakkabı izinin alınması, aynı toprak zemin

üzerinden de 3 boyutlu tarama ile izin dijital ortama aktarılması sağlandıktan sonra her iki

teknikte orijinal ayakkabı izi ile karşılaştırılır.

Bulgular: Alçı kalıp ve 3D tarama işleminde yapılan üç boyutlu ayakkabı izlerinin alçı kalıp

izine göre verimlilik, zaman ve doğruluk açısından karşılaştırma yapıldığında daha etkin

kullanılabileceği inceleme konusunda personele kolaylık sağlayacağı, alçı kalıp sisteminin

daha ilkel kaldığı görülmüştür.

Sonuç: Yapılan alçı kalıp ve 3 boyutlu tarama verilerinden yola çıkarak olay yeri inceleme

görevlilerine daha basit iz alama, verimli zaman, güvenilirlik, inceleme açısından kolaylıklar

sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ayakkabı izi, alçı izi, 3D tarama,

KAYNAKLAR


ALIZADEH, S. (2017). Ayakkabı izlerinin tanımlanması. (Yayın No. 467981 ) [Doktora tezi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi].

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

BARNETT, K. (1998). Marks and ımpressions in crime scene to Court. Cambridge.

BLACKLEDGE, R. D. (2007). Forensic analysis on the cutting edge new methods for trace

evidence analysis.Wıley.

BODZIAK, W. J. (1999). Footwear ımpression evidence. CRC Press.

https://doi.org/10.1201/9780203755587

CAUSİN, V. (2015). Polymers on the crime scene: forensic analysis of polymeric trace

evidence. Springer.

CASSIDY, M. J. (1995). Footwear ıdentification. Oregon.

CİHANGİROĞLU, B. (2009). Adli bilimler. Jandarma Kriminal Dairesi Yayınları.

DE FOREST, P., GAENSSLEN, R.E., & LEE, H.C. (1983) Forensic science-an ıntroduction to

criminalistics. Mc Grew Hill, Inc., New York.

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/forensic-science-introduction-

criminalistics

FRANTA, B. (2015). 3D prıntıngtop 5 methods secrets from the trade. Ben Franta.

FRANCESE,S. (2019). Emerging technologgies for the analysis of foransic traces. Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-20542-3

GONG, T. , & KANG, L. (2021). Application analysis of 3d printing technology in design

field:taking shoe design as an example. Shaanxi University of Science and Technology, Article

5662460.

https://doi.org/10.1155/2021/5662460

HILDERBRAND, D. S. (2007). Footwear, the missed evidence. Stags.

KAYGISIZ, M. (2017). Temel Kriminalistik . Seçkin Yayınları.

KUNCAN, B. (2006). Üç boyutlu ayakkabı izlerinin olay yerinde elde edilmesinde ve

incelenmesinde kullanılan teknik ve yöntemler . (Yayın No. 194524) [Yüksek lisans

tezi,ÇukurovaÜniversitesi].

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

POLAT, O. (2018). Kriminoloji ve Kriminalistik üzerine notlar. Seçkin Yayınları.

POYRAZ, R. (2005). Parmak izinin ülkemizdeki gelişimi. Adli Bilimler Dergisi,4(4),57–64.

https://www.jurix.com.tr/article/6928

SEYHAN, E. (2019) . Delil kavramı. Seçkin Yayınları.

SCANTECH ( 2019,Feb 15). Criminal ınvestigation 3d scanner applies to footprint

Identification.

https://www.3d-scantech.com/3d-scanner-applies-to-footprint-identification/

SÖNMEZ, Ç. (2012). Suç mahallini aydınlatılmasında ayak ve ayakkabı izlerinin önemi.

Adli Bilimler Dergisi, 11(2),33-39.

https://www.jurix.com.tr/article/7169


VERNON, W. ,REEL, S. &HOWSAM, N. (20-Jan-2022). Examination and ınterpretation of bare

footprint in forensic ınvestigations.

https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=6217

WİBOWO, B. S., HARYADİ, G. D. ,WİDODO, A.,& RAHAYU, S. P. (03 January 2017). Estimation

of calcaneal loading during standing from human footprint depths using 3D scanner.

[Conference presentation]. AIP Conference Proceedings, Diponegoro University, Indonesia.

https://doi.org/10.1063/1.4968316