Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı: 2016-2020 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi


Baltacı Ş., Aktaş N.

1 st International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2021, Balıkesir, Turkey, 22 - 24 September 2021, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2016-2020 yılları arasında Web 2.0 teknolojilerinin eğitsel amaçlı kullanımına yönelik olarak yayımlanan Türkiye adresli makalelerin tanımlayıcı özelliklerini, yöntemsel boyutlarını ve genel eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda yayımlanan makalelere erişebilmek amacıyla EBSCO ve TRDizin veri tabanları “Web 2.0” anahtar kelimesi kullanılarak taranmıştır. Ulaşılan yayınlardan araştırma ölçütlerini karşılayan makaleler çalışmaya dâhil edilerek içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Çalışma kapsamında analiz edilen makalelerin sınıflandırılmasında Göktaş, Küçük, Aydemir, Telli, Arpacık, Yıldırım ve Reisoğlu (2012) tarafından geliştirilen Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu, Web 2.0 teknolojilerine yönelik araştırmalar için revize edilerek kullanılmıştır. Çalışmanın içeriği bağlamında yeniden düzenlenen yayın sınıflama formu makalenin künyesi, makalenin türü, makalenin konusu, makalenin yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz yöntemleri olmak üzere toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınan makalelerin bilgileri Google Form üzerinde oluşturulan yayın sınıflama formuna aktarılarak çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular betimsel istatistikler ve grafikler yardımıyla görselleştirilerek sunulmuştur. Bu çalışma Web 2.0 teknolojilerinin eğitsel amaçlı kullanımına yönelik genel eğilimlerin ortaya çıkarılması ve buradan hareketle gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin sunduğu önerilerle bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara, öğretim tasarım uzmanlarına, içerik geliştiricilere, Web 2.0 teknolojilerini kullanmak isteyen öğretmen ve akademisyenlere ışık tutacağı düşünülmektedir.