Okul Müdürlerinin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Turan S., Taşdemir N.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.8, no.31, pp.444-458, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin sahip olduğu liderlik niteliklerini cinsiyet değişkenleri açısından inceleyerek, kadın ve erkek okul yöneticilerinin sahip oldukları liderlik niteliklerinin ne derece farklılaştıklarını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, Eskişehir merkez ilköğretim okullarında görev yapan 16 kadın, 26 erkek okul yöneticisi ile 474 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Etkili Lider Nitelikleri Ölçeği (ELNÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, farklı cinsiyetteki okul yöneticilerinin liderlik davranışları açısından aralarında anlamlı farklılıklar olmadığını göstermiş olup bulgular önceki araştırmaları destekler niteliktedir. Ayrıca, araştırma bulguları, kadın ve erkek okul müdürlerinin etkili liderlik niteliklerine sahip olma derecelerinin ortanın üzerinde olduğunu göstermiştir.