Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etklleri


Creative Commons License

Turhan A., Özgümüş A.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.99-109, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This reseaıch was conducted to invesligate lhe effecls of ııilrogeıı

and potassium feıtilizalion on the yield and quality of sııgarbeet. A

field lial was eslablished at the fuperimental Farm of lhe Agricııltıırol

Faculty of Uludağ Univercity in Görükle, Bursa. Nilrogen was applied

at the rates of 0, 100, 150 and 200 kg Nlha as urea, and potossiııııı

was applied at the rates of 0, 100, 150 and 200 kg K2Olha as polassium

sulfale. The effects of dffirent rales of nilrogen aııd potassiııııı

felilizers on the root yielğ sugar yielğ percent dry matler aııd lıonııful

niırogen (amino-N) were investigated,

The effects of nitrogen feıtilization on the root and sugar yield

of sugarbeet were found statistically sigrıiftcant at 0.01 level. Despiıe sugar

content was decreased wilh the increasing amounls of N applieğ

lotal sugar yield was increased due to increasing rool yield. Tlıe hig

hest sugar yield (average 7.79 ılha) wızs obtained at the level of 200

kg Nlho and 150 kg K2Olha, The amount of harmful ııitrogeıı wqs

increased significanıly with lhe increasing rates of nitrogen.

Bu araştırma' azot ve potaryımlu gübrelemenin şeker pancannda

veim ve kalüe üzıine etkileini araştıımak amacıyla yürütiilmüşttir. U.Ü.

Ziraat Faktihesi'nin Görükle'deki Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde yürütiilen

tarla denemesinde parsellere azot 0, 100, 150 ve 200 kg Nlha

dtizeyleinde (üre halinde); potasyum ise 0, 100, 150 ve 200 kg K2Olha

diizqleinde (potaryum sülfat halindc) uygulonmıştır. Değişik azot ve pc

taryım düzqleinin şeker pancannda kök veimi, şeker veimi, yüzde

laıru madde ve zararlı azot miktarı üzeine etkilei araştınlmışnr.

Azotlu gübrelemenin şeker pancannın kök ve şeker veinıi üzeine

etkilei istatistil<sel olarak Vo 1 düzqinde önemli bulunmuştur. Azot miktan

arttıkça şeker varlığ azalmış, ancak kök veimindeki aıtışa bağlı olarak

toplam şeker veiminde de artış görülmüşttir. En yül<sek şeker veimi

(oıtalaına 7.79 ton/ha), hektara 2M kg N ve 150 kg KzO veilen

porsellerde elde edilmiştir. Artan azot milctarlan ile ilişkili olarak şeker

pwıcanndaki zararlı azot mihon da önemli diizqde artmıştır.