Social Psychological Factors Behind Ethnic Discrimination in Employee Selection


Yıldırım Z. M. , Genç F., Kuşdil M. E.

Boğazici Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.34, no.1, pp.1-23, 2020 (Scopus) identifier

Abstract

Abstract

Social Psychological Factors Behind Ethnic Discriminationin Employee Selection
The present study examine
s the social psychological factors behind the ethnic discrimination of Kurdish groups in organisations by applying audit studies. The hypotheses derived from Social Identity and Social Dominance theories were tested in two studies. The findings revealed that the employment chances of candidates from the Southeastern provinceof Turkey where a sizable Kurdish population lives is significantly lower than those from other regions. The finding that decision-makers maintain a high level of social distance from the Kurdish ethnic group when compared to other social groupspoints to a tendency to discriminate against Kurdish people.
Keywords:
Ethnic discrimination; social identity; social dominance orientation; decision-makers; minoritygroups; employee selection.


Özet
Çalışan Seçiminde Etnik Ayrımcılığın Arkasındaki Sosyal Psikolojik Faktörler
Bu çalışma, organizasyonlarda Kürt etnik grubuna karşı etnik ayrımcılığın ardındaki sosyal psikolojik faktörleri saklı seçim testleri(audit studies) kullanarak incelemiştir. Sosyal Kimlik ve Sosyal Baskınlık teorilerinden elde edilen hipotezler iki çalışmada test edilmiştir. Bulgular, kalabalık bir Kürt nüfusun yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinden olan adayların istihdam şansının diğer bölgelerden olan adaylara göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Karar vericilerin, Kürt kökenli adaylara karşı, diğer etnik gruplarla kıyaslandığında, daha yüksek bir sosyal mesafeyi korudukları bulgusu Kürt kökenli bireylere karşı ayrımcılık yapma eğilimine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etnik ayrımcılık; sosyal kimlik; sosyal baskınlık yönelimi; karar vericiler; dezavantajlı gruplar; çalışan seçimi.