GREEK MYTHOLOGY IN FLUTE REPERTORY AND THE EFFECTS OF MYTHOLOGICAL CHARACTER PAN


Creative Commons License

Alıcı S.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.41-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mythology has been a source of inspiration for many kinds of arts such as literature, music, painting and sculpture. In particular, the Western art, which was nurtured from the ancient Greek civilization and Greek mythology, has found its special place today. As in many different areas of music, the flute repertoire also has works inspired by mythology. It can be said that the flute is perhaps the most suitable instrument for describing a semi-goat half human Pan who is an important mythological character in music. In this study, in order to interpret better the Pan themed works in the flute repertory, it is firstly focused on to present Greek mythology, the place of music in mythology, the importance of the instruments and the ethos of the instruments in the mythology, who is the character of Pan, the relationship of Pan with the flute, how the composers process Pan in their flute work. As a result of the literature reviews, it is concluded that there is a special relationship between the flute and the Pan character, and in the flute works it is concluded that the the flute plays Pan theme with the scales which are reflecting the Greek modes.

Keywords: Ancient Greece, Mythology, Pan, Syrinx, Flute.

Mitoloji; edebiyat, müzik, resim ve heykel başta olmak üzere birçok sanat dalının esin kaynağı olmuştur. Özellikle Batı sanatı Antik Yunan uygarlığından ve Yunan mitolojisinden beslenmiş ve mitolojik temalı birçok sanatı eseri bugün yerini bulmuştur. Müziğin birçok farklı dalında olduğu gibi flüt repertuvarı da mitolojiden esinlenmiş eserlere sahiptir. Hatta flütün, mitolojik bir karakter olan yarı keçi yarı insan Pan’ın tasviri için belki de en uygun çalgı olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada, flüt repertuvarındaki Pan temalı eserleri daha iyi yorumlayabilmek için önce Yunan mitolojisi, mitolojide müziğin yeri, çalgıların önemi ve mitolojide çalgı ethosu, Pan karakterinin kim olduğu, Pan’ın flüt ile olan ilişkisi, flüt eserlerinde bestecilerin Pan’ı nasıl işlediği ayrıntılı olarak sunulmaktadır.Yapılan kaynak taramaları sonucunda, eser örnekleri incelendiğinde flüt ile Pan karakteri arasında özel bir ilişki olduğu ve eserlerde Pan temasını flütün Yunan modlarını yansıtan diziler ile seslendirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antik Yunan, Mitoloji, Pan, Syrinx, Flüt.