PET-BT ile Tanı Konulan İnfektif Endokardit Olgusu


Özerik K., Ötegeçeli M. A. , Günay Ş. , Yılmaz M.

17. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.351-352

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.351-352

Abstract

GİRİŞ: İnfektif Endokardit (İE), İntratorasik damarlar ve kalp içi yabancı cisimlerin enfeksiyonunu da içeren, kan ile temas eden kalp içi yapıların mikrobik endovasküler enfeksiyonudur. İE tanı ve tedavideki tüm güncel gelişmelere karşın halen mortal ve morbid bir hastalıktır ve tanı-ayırıcı tanısında güçlükler bulunmaktadır. Biz de AVR+Benthall operasyonu öyküsü olup Transtorasik EKO (TTE) ve Transözefageal EKO (TEE) görüntülemelerde vejetasyon gösterilemeyen, Duke kesin tanı kriterlerini karşılamayan, PET-BT ile tanı konulan İE olgusunu sunacağız. OLGU: Bilinen hipertansiyonu olan, Nisan 2019'da aort anevrizması nedeniyle Benthall+AVR operasyonu, Temmuz 2020'de hemorajik SVO öyküsü bulunan 54 yaşındaki erkek hasta, 39 dereceye varan ateş yüksekliği ve çarpıntı şikayetiyle acil servise başvurdu. İnfektif endokardit ön tanısıyla UÜTF Kardiyoloji kliniğine interne edildi. Hastanın dış merkezde sepsis nedeniyle 1 hafta yoğun bakım ünitesi ve 4 hafta da klinik olmak üzere 5 haftalık yatışı olduğu, bu sırada belirgin ateş odağı saptanamadığı, ancak teikoplanin, meropenem ve gentamisin iv antibiyoterapilerini aldığı, bu tedavileri tamamlanıp taburcu edildiği öğrenildi. Hastanın fizik mayenesinde özellikle aort kapağında olmak üzere tüm odaklarda 2/6 sistolik üfürüm dışında ek bulgu yoktu. Osler nodülleri, Janeway lezyonları, Splinter hemoraji saptanmadı. Vital bulguları: Ta: 110/70, ateş: 38.1, nabız:130. EKG: 130 vuru/dk sinüs taşikardisi idi. Lab: Crp:172, Sed: 63, RF: 38 Wbc: 11160, Neu: 9849. Hastadan 6 adet kan kültürü alınarak Enfeksiyon hastalıklarının önerisi üzerine Seftriakson+Vankomisin iv tedavi başlandı ve Q fever cf, Anti-Hiv, VDRL, Sifiliz iha, Rose bengal, Brusella agg, TİT, idrar kx gönderildi. Hastadan batın içi enfeksiyon şüphesiyle abdominal usg istendi. Abdominal usgde batın içi abse ya da koleksiyon saptanmadı. Alınan ilk iki kan kültüründe E.coli üremesi (Seftriaksona duyarlı) saptandı. Yapılan TTE'de verrü vejetasyon izlenmedi. EF %60 olarak saptandı. Mitralde E/A ters, minimal derece MY, Aort pozisyonundaki mekanik protez kapakta max 26 mm Hg, ortalama 12 mmHg sistolik gradient izlendi. Minimal derece AY,1.derece TY, triküspit yetmezlik metoduna göre sistolik PAB: 36 idi. Posterior duvarda 1,1 cm perikardiyal mayi saptandı. TEE’de de verrü vejetasyon saptanmayan hastaya malignite araştırması da yapıldı. Tm markerları negatif olarak gelen olguda yapılan tetkiklerde malignite lehine bulgu saptanmadı. Benthall operasyonu öyküsü bulunan hasta greft enfeksiyonu açısından araştırıldı. Hastanın Toraks BTsinde Aort replase kapak düzeyi hemen 1 cm altında anteriorda aort ön duvarında 6 mm defekt ve bu düzeyden aort komşuluğunda superiora doğru uzanan kontrast madde dolumu izlendi. Görünümün bu alanda sınırlı olduğu hastada psödoanevrizma düşünüldü. Bunun üzerine hastaya güncel kılavuzlar ışığında PET-BT planlandı. PET-BT'de greft posterior komşuluğunda fokal metabolik aktivite artışı izlendi. SUVmax: 6,4 idi. Hasta tüm bu tetkikleriyle beraber Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahi konseyinde tartışıldı ve İE tanısı konularak opere edilmek üzere Kalp Damar Cerrahisine devredildi. TARTIŞMA: Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) 2015 İE kılavuzunda, özellikle ekokardiyografik inceleme sonuçlarıyla olası veya reddedilmiş İE tanısı olan hastalarda, İE kuşkusunun devam etmesi halinde, kardiyak tutulumun gösterilmesi için, 18F-FDG PET/BT veya SPECT/BT kullanılması önerilmektedir. Biz de bu olgumuzda, TTE’de vejetasyon saptanmayan, Duke kesin tanı kriterlerini karşılamayan, İE şüphesi devam eden olgularda PET-BT’nin tanı koydurucu nitelikte olduğunu vurgulamak istedik.