Okulda Gürültü Farkındalık Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi


Merkit M., Bulunuz M.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.34, pp.378-395, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı okulda gürültüye karşı verilen eğitim uygulamalarının ilkokul öğrencileri üzerine etkisini değerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma İzmir'de bir devlet ilkokulunda uygun örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 205 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 20 sorudan oluşan öğrenci anketi kullanılmıştır. Öğrencilerde konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için gönüllü 6 sınıf öğretmeni sınıflarında 10 gürültü faaliyeti yapmıştır. Faaliyetlerin uygulama öncesinde ve sonrasında anket uygulanmıştır. Gürültü eğitim faaliyetleri sonucunda öğrenci görüşlerindeki değişimler için frekans analizi yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerde okulda gürültüye karşı farkındalık oluştuğu, fakat eğitimlerin davranış boyutuna geçmediğini göstermiştir. Öğrencilerin davranışlarındaki değişim kısa süreli ve geçici olmuştur. Okullarda gürültü kirliliğinin engellenmesi için topyekûn bir çalışma gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Gürültü konulu eğitimlere öğretmen, idareci ve veliler de dâhil edilebilir. Olumlu ve sağlıklı bir okul iklimi oluşturulması için eğitimin her kademesinde sakin öğrenme ortamı oluşturulması gerekmektedir. Gürültü konusunda bina içi gürültü kaynaklarıyla ilgili eğitim çalışmalarının yanında bina dışı gürültü kaynakları konusunda da önlemler alınması gerekmektedir. Yapısal önlemler için gerekli yetkili mercilerin konuya ilişkin önlemler almaları önerilmektedir. Abstract: The aim of this research is to evaluate the effects of education practices against noise on primary school students. Action research method was used as research method. The research was carried out using a suitable sampling method in a public primary school in Izmir. 205 students participated in the study. A student questionnaire consisting of 20 questions was used as a data collection tool. In order to raise awareness among students, 6 volunteer primary school teachers performed 10 noise activities in their classes. A questionnaire was applied before and after the implementation of the activities. As a result of the noise education activities, * Bu makale TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K738 nolu okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri Etkileri ve Kontrol Edilmesi" adlı projenin yaygın etkisini artırmak için yapılan "İlkokul dördüncü sınıflarda gürültü kirliliği farkındalık eğitimi uygulamalarının etkisinin incelenmesi: İzmir Örneklemi" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.