Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi'nde Taze Donmuş Plazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi


Creative Commons License

KARAMURAT M., DURAK V. A., KÖKSAL Ö.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.3, pp.197-202, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde TDP kullanımının retrospektif olarak incelenmesi ve bu alandaki eksikliklerin ortaya konarak transfüzyon alanında iyileşmeye gidilmenin sağlanmasıdır. Çalışmaya 01.02.2014 – 01.02.2017 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde TDP verilen tüm hastalar alınırken, 18 yaş altı ve gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. Toplanan verilerin kaydedildiği çalışma formunda; hastanın adı soyadı, protokol numarası, yaşı, cinsiyeti, TDP verilme endikasyonu, endikasyon uygunluğu, verilen TDP miktarı, beraberinde varsa verilen başka kan ürünü ve miktarı, transfüzyon sırasında gelişmişse komplikasyon türü, transfüzyon öncesine ait hemoglobin ve trombosit değerleri, transfüzyon öncesi ve sonrasına ait Protrombin Zamanı (PT), aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT), INR değerleri, hastaların sonuçlanma şekilleri (yatış, sevk, taburculuk ve ölüm) kaydedilmiştir. Acil serviste, TDP verilen hastaların %73.9’unda uygun endikasyon saptanırken, %26.1’inde hastalara endikasyon dışı TDP verildiği gözlendi. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; bir Üniversite Hastanesi AS’inde azımsanmayacak oranda uygunsuz TDP transfüzyonunun yapıldığını söyleyebiliriz. Birçok çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da AS’de TDP verilme endikasyonları arasında warfarin overdoz ilk sırada yer almaktadır. Uygunsuz TDP kullanımından kaçınmak için özellikle kanama bulgusu olmaksızın warfarin overdozu veya karaciğer hastalıkları nedeniyle koagülasyon parametrelerinde uzama olan hastalara TDP verilmesinden kaçınmamız gerekmektedir. Uygun TDP transfüzyonu için, mutlaka kılavuzlar kullanılmalı ve hastanelerin bu konuda kendi oluşturduğu protokolleri olmalıdır.