İman Öğretilebilir (mi?) James Michael Lee’nin Sosyal Bilimsel Din Öğretim Yaklaşımı Bağlamında Bir İnceleme


Creative Commons License

Gündüz T., Kızıltan G.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.361-387, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmanın amacı, din eğitiminin önemli konularından biri olan imanın öğretilebilir olup olmadığı meselesine Amerikalı din eğitim bilimci James Michael Lee’nin sosyal bilimsel din öğretimi yaklaşımı çerçevesinde açıklık getirmektir. Makalede öncelikle Lee’nin iman, öğ-renme, öğretme kavramlarına ilişkin tanımları ve Tanrı anlayışı incelenmekte daha sonra te-olojik yaklaşım savunucularının imanın öğretilemez olduğuna ilişkin görüşleri irdelenmekte, son olarak Lee’nin imanın öğretilebilir olduğuna dair argümanları ortaya konmaktadır. Araş-tırma neticesinde, imanın öğretilebilir veya öğretilemez olduğu yönündeki farklı iddiaların temelinde öğrenme, öğretme, iman gibi belli başlı terimlere taraflarca yüklenen anlam ile in-san ve âlem ile ilişkisi bağlamında Tanrı anlayışının etkili olduğu sonucuna varılmıştır.