Yükseköğretimde Yabancı Dil Akreditasyonu: Türkiye’de Hizmet SunanKalite Güvence Kuruluşlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Doğan M.

E-International Journal of Educational Research, vol.13, no.3, pp.137-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The idea of quality as a part of internationalization in higher education has also

gained importance, and accreditation studies have gained momentum in recent

years. In this context, it is evaluated by national and international quality

assurance organizations in foreign language education activities offered in

higher education institutions, although it is slightly later than other fields. For

this reason, the aim of this study is to examine and compare the quality

assurance organizations that supervise and accredit the foreign language

education offered in higher education institutions in line with certain quality

standards, and to present a holistic perspective on accreditation, which is an

intense and costly process, for institutions that plan to accredit foreign language

services. In this context, all quality assurance organizations (2 national and 3

international organizations) providing services for foreign language teaching in

higher education institutions in Turkey were examined. In this study, qualitative

research methods were utilized and the document analysis approach, which is

one of the methodologies in case studies was utilized. The written institutional

papers on the web pages of quality assurance institutions were evaluated and

the data were analyzed with the categorical analysis technique, one of the

content analysis types, and the findings were interpreted comparatively. The

examinations revealed that as of the date of the study, 10 national universities

and 46 universities (20 state-run and 26 foundation universities) in Turkey were

evaluated by the international quality assurance organization. In the

examination of these organizations, their institutional structures, organizational

objectives, inspection procedures and quality standards, validity periods and

wage policies are emphasized. According to the results of the study, it has been

revealed that the criteria applied by quality assurance organizations in their

evaluations have comprehensive standards for all basic areas such as

administration and management, learning and teaching, assessment and

certification, student affairs, staff profile and development, and learning

environment. However, it has been concluded that there are serious differences

between the validity periods of the accreditation or approvals given by the

quality assurance organizations and the wage policies. For this reason, at the

end of the study, recommendations regarding the way and method to be

followed in the selection of the quality assurance organization and afterwards

are given to the institutions considering applying for accreditation. The

recommendations are also provided for national quality assurance bodies to

initiate accreditation studies for languages other than English.

Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın bir alt boyutu olarak kalite kavramı da önem

kazanmış ve akreditasyon çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Bu bağlamda

diğer alanlara göre biraz daha geç olsa da yükseköğretim kurumlarında sunulan

yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kalite güvence

kuruluşları tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın

amacı, yükseköğretim kurumlarında sunulan yabancı dil eğitimini belirli kalite

ölçütleri doğrultusunda denetleyen ve belgeleyen kalite güvence kuruluşlarının

incelenerek karşılaştırılması ve yabancı dil hizmetlerini akredite etmeyi planlayan

kurumlara yoğun ve maliyetli bir süreç olan akreditasyon ile ilgili bütüncül bir bakış

açısı ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında

sunulan yabancı dil öğretimine yönelik hizmet sunan tüm kalite güvence kuruluşları

(2 ulusal ve 3 uluslararası) incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olan

durum çalışması yönteminin doküman analizi tekniğiyle yürütülen bu çalışmada

kalite güvence kuruluşlarının web sayfalarında bulunan yazılı kurumsal

dokümanlar analiz edilmiş ve veriler içerik analiz türlerinden kategorisel analiz

tekniği ile çözümlenerek bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Yapılan

incelemeler çalışmanın yapıldığı tarihi itibariyle Türkiye’de 10 üniversitenin ulusal

ve 46 üniversitenin (20 devlet ve 26 vakıf) uluslararası kalite güvence kuruluşu

tarafından değerlendirmeye alındığını ortaya koymuştur. Kalite güvence

kuruluşlarının incelenmesinde kuruluş süreçleri ve amaçları, kurumsal yapı ve

dayanakları, değerlendirme süreçleri, değerlendirme ölçütleri ve değerlendirme

türleri ile ücretleri üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucuna göre kalite güvence

kuruluşlarının değerlendirmelerinde kullandıkları ölçütlerin, yönetim ve

organizasyon, öğrenme ve öğretme faaliyeti, ölçme ve değerlendirme, öğrenci ve

personel işleri, fiziki koşullar gibi temel alanların tümüne yönelik kapsayıcı ölçütlere

sahip olduğu görülmüştür. Ancak kalite güvence kuruluşlarının verdikleri

akreditasyon veya onayların geçerlilik süreleri ile ücret politikaları arasında ciddi

farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple çalışmanın sonunda

akreditasyona başvurmayı düşünen kurumlara kalite güvence kuruluşun seçiminde

ve sonrasında izlenmesi gereken yol ve yöntem ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Önerilerde ayrıca ulusal kalite güvence kuruluşları için İngilizce dışındaki diller için

de akreditasyon çalışmalarını başlatmaları tavsiyesinde bulunulmuştur.