Erişkin İntrakranial Ependimomalarda Cerrahi Sonuçlarımız


Creative Commons License

Özmarasalı A. İ. , Kasab R., Ocak P., Kocaeli H., Yılmazlar S., Bekar A.

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Ependimomlar, tüm erişkin santral sinir sisteminin tümörlerinin yaklaşık %2-3'ünü oluşturan, ependimal hücrelerden köken alan nöroektoderm orijinli tümörlerdir. Santral sinir sisteminin üç ana kompartmanında (supratentoriyal, posterior fossa ve spinal kord) yerleşebilirler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sırasıyla evre 2 ve 3 tümörler olarak tanımlanan ependimoma ve anaplastik ependimomalar pediatrik popülasyonda erişkinlere kıyasla daha sık görülür. Ependimal kaynaklı tümörlerde güncel tedavi maksimum güvenli cerrahi rezeksiyonu takiben rezidüel tümör ya da yüksek evreli ependimoma varlığında fokal radyoterapidir. Gross total rezeksiyon sağ kalım üzerine etkili en önemli prognostik faktördür. Erişkin ependimomali hastalarda beş yıllık sağ kalım oranı %56-85’tir. Amacımız kliniğimizde opere edilen erişkin intrakranial ependimoma serisinin tartışılmasıdır.