Climate Refugees as a Political Ecological Issue


Creative Commons License

Erayman İ. O.

International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, vol.5, no.2, pp.15-32, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Both the migration and the climate crisis are among the most important issues of our age. In this respect, climate refugees are at the intersection of these two important issues. Still, these people also are almost invisibly, largely outside the international agenda, and have to face problems that go beyond individual efforts. This study includes both a reflex to the invisibility of climate refugees and an investigation to the causes of their position. Thus, two main points have been tried to be underlined throughout the entire text. Firstly even the situation of refugees is quite fragile and vulnerable, the situation of climate refugees becomes much more challenging due to status-absence and exclusionary approaches. Secondly, the only solution to the challenges they are in and (because not all the effects of climate change have been experienced yet) will be, depends on global planning, protection, strategy and action. This last point is especially vital for climate refugees to be protected from the devastating effects of climate change, of which they largely do not responsible of.

Gerek göç olgusu gerekse de iklim krizi çağımızın en önemli meseleleri arasında bulunmaktadır. Bu bakımdan iklim mültecileri iki önemli meselenin de kesişim kümesinde yer almaktadır. Buna rağmen, bu kişiler uluslararası gündemin büyük ölçüde dışında, neredeyse görünmez bir halde çözümü bireysel çabaları fazlasıyla aşan problemlerle yüzleşmek durumunda kalmaktadır. Bu makale, hem iklim mültecilerinin görünmezliğine bir refleks hem de neden bu konumda olduklarına dair bir soruşturmayı içermektedir. Bu noktada tüm metin boyunca iki temel noktanın altı çizilmeye çalışılmıştır. İlk olarak mültecilerin bile durumu oldukça kırılgan ve savunmasız iken, iklim mültecilerinin durumu statü yoksunluğu ve dışlayıcı yaklaşımlar sebebiyle çok daha zorlayıcı bir hal almaktadır. İkinci olarak ise, onların içinde bulundukları ve bulunacakları (çünkü iklim değişikliğinin tüm etkileri henüz yaşanmış değildir) zorlukların tek çözümünün küresel planlama, koruma, strateji ve eylemlere bağlı olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır. İklim mültecileri için, büyük ölçüde pay sahibi olmadıkları iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunabilmek adına bu son husus bilhassa hayatidir.